Pranešimas apie privatumo apsaugą

1. Įvadas 

Šis Pranešimas apie privatumo apsaugą rangovui (toliau vadinamas „Pranešimu“) taikomas ABB grupės įmonėms, t.y., „ABB Ltd, Switzerland“, ir įmonėms, kuriose „ABB Ltd, Switzerland“ tiesiogiai ar netiesiogiai turi daugumą akcijų, arba kontroliuoja balsų daugumą. ABB įmonė, su kuria jūs, jūsų darbdavys ar įmonė, per kurią jūs su ABB turite sutartinius santykius (toliau vadinama „ABB“ arba „mes“), yra atsakinga už jūsų asmeninių duomenų tvarkymą ir jų panaudojimą pagal šį Pranešimą apie privatumo apsaugą.  

ABB įmonėje jūsų duomenų apsaugos teisės yra vienas svarbiausių prioritetų. Šiame Pranešime paaiškinama, kaip mes renkame duomenis apie jus, kaip juos tvarkome, ir kokias teises, susijusias su savo asmeniniais duomenimis, jūs turite.   

2. Kas yra atsakingas už jūsų asmeninių duomenų tvarkymą? 

„ABB Ltd“ ir jos dukterinės įmonės /filialai yra atsakingi už jūsų asmeninius duomenis. Pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus, jūsų duomenų valdytoju bus tas ABB filialas /dukterinė įmonė, su kuria jūs, jūsų darbdavys ar įmonė, per kurią jūs turite sutartinius santykius su ABB. Kiti ABB filialai/ dukterinės įmonės taip pat gali gauti ir tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, kaip duomenų valdytojas arba tvarkytojas, ir šis Pranešimas taip pat galioja ir jų atžvilgiu. 

3. Kokių tipų informaciją mes galime rinkti ir naudoti? 

Mes galime rinkti ir naudoti asmeninius su jumis susijusius duomenis, kurie susiję su jūsų darbo užduotimi ir paslaugomis, kurias jūs teikiate pagal darbo užduotį/ darbų sąrašą tiesiogiai ABB. Mes galime rinkti šių kategorijų asmens duomenis: 

 • Identifikavimo duomenys ir verslo kontaktų informacija, kuria jūs su mumis pasidalinate: vardas, pavardė, pareigos, darbdavys, darbdavio adresas, pilietybė, mokesčių mokėtojo numeris, darbo leidimas /informacija apie vizą, verslo el. pašto adresas, verslo adresas, telefono numeris, mobilaus telefono numeris, telefakso numeris, privataus telefono numeris, privatus el. paštas, lytis, gimimo data.  

 • Papildoma informacija, kurią jūs mums suteikiate jūsų užduoties vykdymo metu, pvz., duomenys, susiję su jūsų darbo užduoties, mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymu, priemonėmis, taikomomis iki sutarties pasirašymo, įskaitant duomenis korespondencijai, pasiūlymus, konkursinius pasiūlymus, gyvenimo aprašymus (CV), asmens patikrinimo duomenis, sąlygas, kvalifikacijas /sertifikatus, sutarties ir užsakymo duomenis, sąskaitas, apmokėjimus, verslo partnerio istoriją, įrašus, susijusius su užklausimais /klausimais/ nusiskundimais/ užsakymais, darbo laiko registracijos žurnalais, mokymų įrašais, transporto priemonių valst. numeriais, draudimo duomenimis.  

 • Su išlaidomis susijusi informacija, pvz., banko išrašai, apmokėjimų detalizacija, sandoriai, išlaidų reikalavimai ir kvitai, banko sąskaitos informacija, kreditinės kortelės duomenys.  

 • Elektroninio identifikavimo duomenys ir informacija, kurią surenka komunikacinės sistemos, IT programos ir interneto naršyklės (prie kurių rangovas turi prieigą arba jį teisėtai įtakoja sistemos ir programos pagal galiojančius įstatymus) : informacinių technologijų naudojimas (sistemų prieiga, ID, PC ID), įrenginio identifikatorius (mobilaus įrenginio ID, PC ID), registracijos ir prisijungimo kredencialai, IP adresas, prisijungimo duomenys ir žurnalo failai, analizės ID, skaitmeninis alias/parašas, laikas ir url, paieškos, tinklalapio registracijos ir slapukų duomenys, įrašai (pvz., balso pranešimai / telefoniniai įrašai, Skype įrašai). 

 • Kiti asmeniniai duomenys, kuriuos jūs arba kiti (pvz., jūsų kolegos) registruoja mūsų sistemose, programose ir taikomosiose programinėse įrangose, pvz., verslo dokumentai, kuriuose yra asmeninės informacijos (pvz., užklausimai, klausimai, reikalavimai, užsakymai ir kt. susiję dokumentai, el.laiškai, ataskaitos, sutartys, pristatymai, protokolai, darbo produktai).  

 • Nuotraukos, paveikslai ir (arba) video medžiaga. 

Toliau išvardinti asmeninių duomenų tipai yra renkami ir tvarkomi, jei iš viso yra renkami ar tvarkomi, laikantis jūsų šalyje taikomų vietinių įstatymų, ir kai to reikia pagal jūsų atliekamo  darbo užduotis.   

 • Specialiosios asmeninių duomenų kategorijos, pvz., duomenys, reikalingi nelaimingų atsitikimų atvejais keliaujant (kraujo grupė, medicininė istorija, alergijos). 

 • Duomenys apie teistumą ir nusikaltimus, pvz., informacija apie teistumo faktus ar taikytas sankcijas, kai to reikalauja teistumo patikros.

 • Įsipareigojimams vykdyti būtini duomenys, gauti iš viešai prieinamų šaltinių, arba kuriuos teisėtai perdavė trečiosios šalys (pvz. kredito agentūra), pvz., duomenys, kuriuos  ABB perduoda buvęs darbdavys ar įmonė, per kurią jūs esate paskirti ABB, komercinio registro duomenys, kreditingumo duomenys. 

Jei norėtumėte gauti informaciją apie specialiųjų asmeninių duomenų tvarkymo veiklą, galite jos paprašyti pateikdami prašymą per  www.abb.com/privacy

4. Kodėl mes  naudojame jūsų asmeninius duomenis? 

Mes galime naudoti aukščiau aprašytus jūsų asmeninius duomenis, kai jų reikia toliau išvardintiems tikslams:  

 • žmogiškųjų išteklių valdymas, kiek tai susiję su jūsų darbo užduotimi ir paslaugomis, kurias jūs teikiate pagal darbo užduotį/ darbų sąrašus tiesiogiai ABB, įskaitant organizavimą ir personalo administravimą, darbo valandų kontrolę, personalo administravimo efektyvumo gerinimą ir palaikymą, vidaus darbo jėgos analizę, ataskaitas ir planavimą;   

 • Tiekėjo ir paslaugos teikėjo valdymas per pirkimo, logistikos ir tiekimo grandinę, įskaitant interaktyvų bendravimą, tame tarpe - konkursiniai pasiūlymai, įtraukimas, užsakymų tvarkymas, pirkimų procesai ir jų vykdymas, tiekėjų, pardavėjų, rangovų, konsultantų ir kitų profesionalių ekspertų administravimas ir valdymas, įskaitant interaktyvų bendravimą, tvarkant ir vykdant pirkimus ir sąskaitas, ir sutarties trukmės valdymas; 

 • Personalo perkėlimo iš skirtingų filialų/įmonių valdymas ir eiliškumo (tęstinumo) planavimas; 

 • Rangovų mokymai; 

 • Vidinės sveikatos apsaugos ir saugos programos; 

 • Komandiruočių ir jų išlaidų tvarkymas, komandiruočių organizavimas, įskaitant keliaujančiųjų stebėseną, pagalbos įvykus saugos ar medicininiams incidentams užtikrinimą, kelionės saugos užtikrinimą; mokymai sveikatos apsaugos ir saugos klausimais, ar savanoriška pagalba saugos srityje avarijų ar nelaimingų atsitikimų atvejais; draudimo klausimų valdymas; 

 • Finansinės ir bendros apskaitos paslaugos, dokumentų atsiskaitymams ir pirkimams paslaugų apmokėjimams teikimas; 

 • Naudojimasis atliktais darbais ir produktais, ir ieškant nuorodų dokumentuose, pvz., brėžiniuose, pirkimo užsakymuose, pardavimo užsakymuose, sąskaitose, ataskaitose;  

 • Veiklos, verslo padalinių ir įmonių reorganizacija, įsigijimas ir pardavimas; 

 • Atitikties ABB verslo politikai, sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų, reikalavimams stebėsena ir auditas; 

 • Audito, patikrinimų ir reguliarios laikymosi kontroliuojančių institucijų nustatytiems reikalavimams kontrolės atlikimas; 

 • Produktų, patalpų, paslaugų, sistemų, tinklų, kompiuterių ir informacijos saugos išlaikymas ir apsaugojimas, apsauga ir prevencija nuo grėsmių, sukčiavimo ar kitų nusikalstamų arba piktavališkų veiklų ir jų išaiškinimas; ir 

 • IT resursų, įskaitant infrastruktūrą ir duomenų atsargines kopijas, informacinių sistemų palaikymą ir aptarnavimo operacijų, reikalingų programų valdymui, kontrolė; galutinio vartotojo palaikymas, testavimas, eksploatacinė priežiūra, sauga (reagavimas į įvykius, grėsmes, pažeidžiamumą, į pažeidimus), naudotojo paskyrų valdymas, programų licencijų paskyrimas, apsaugos ir veikimo testavimas ir verslo tęstinumas. 

Mes renkame tik tuos jūsų duomenis, kurių reikia aukščiau išvardintiems tikslams. Statistikos tikslams, mūsų paslaugų tobulinimui ir savo IT sistemų testavimui mes naudojame anoniminius duomenis, kiek tai yra įmanoma. Tai reiškia, jog tokie duomenys negali būti tiesiogiai (netiesiogiai) identifikuoti ar išskirti jus, kaip atskirą individą. 

5. Kas atsitinka, jei jūs nepateikiate mums tos informacijos, kurios mes prašėme, arba jei jūs prašote mus nenaudoti jūsų duomenų 

Jei ši informacija yra susijusi su operacijų (aprašytų aukščiau), susijusių su jūsų darbo užduotimi  vykdymu, ABB negalės tinkamu būdu sukurti, palaikyti ar nutraukti verslo santykių su jumis, jūsų darbdaviu ar įmone, per kurią jūs esate paskirtas ABB, ir bendrai įgyvendinti aukščiau aprašytų tikslų, jei neturės tam tikrų asmeninių duomenų. Nors mes negalime įpareigoti jūsų pateikti mums savo asmeninius duomenis, prašome atkreipti dėmesį, jog jų nepateikimas gali turėti neigiamas pasekmes jūsų darbo užduočiai; dėl to gali būti neįmanoma imtis reikalaujamų iki sutarties su jumis, jūsų darbdaviu arba įmone, per kurią jūs esate paskirtas ABB,  pasirašymo priemonių, arba pradėti ir tęsti jūsų darbo užduotį. 

6. Teisiniai pagrindai, kuriais remiantis mes  naudojame ir tvarkome jūsų asmeninius duomenis 

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis šiame pranešime aprašytiems tikslams remdamiesi šiais taikomais teisiniais pagrindais:  

 • Mes galime tvarkyti jūsų asmeninius duomenis vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš jūsų darbo užduoties, arba iš tam tikrų iki sutarčių taikomų priemonių, kurias mes taikome;  

 • Kai kuriais atvejais mes remiamės savo teisėtais interesais tvarkyti jūsų asmeninius duomenis tiek, kiek  tai neprieštarauja jūsų privatumo apsaugos interesams. Tarp tokių mūsų interesų gali būti: 

  • Mūsų verslo vykdymas, valdymas ir plėtra plačiąja prasme, įskaitant galimą produktų ir paslaugų tiekimą, sutarčių vykdymą ir užsakymų valdymą, pirkimų procesus ir vykdymą, proceso kokybės valdymą ir produktų bei paslaugų gerinimą, analizę ir informacijos apie rinką rinkimą, įsipareigojimų nevykdymo rizikos mažinimą mūsų pirkimų procesuose ir reorganizavime, veiklos, verslo padalinių ir įmonių įsigijimą ir pardavimą; 

  • Atitikties teisės, norminiams aktams, standartams ir ABB vidiniams reikalavimams ir nuostatoms stebėsena, tyrimas ir užtikrinimas; 

  • Sukčiavimo ir nusikalstamos veiklos prevencija, įskaitant ir tokių veiklų tyrimus; netinkamo ABB turto, produktų ir paslaugų naudojimo prevencija ir griežtai būtinas ir proporcingas tinklo ir informacijos saugumo užtikrinimas; ir 

  • Asmeninių duomenų perdavimas ABB grupės viduje vidiniais administravimo tikslais, kai tai būtina, pvz., centralizuotų paslaugų tiekimui. 

Jūs galite gauti mūsų atlikto vertinimo kopiją, paaiškinančią kodėl mes šiais tikslais galime tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, pateikdami prašymą per www.abb.com/privacy

 • Kai kuriais atvejais mes tvarkysime jūsų duomenis remdamiesi įstatymais numatytais ir privalomais įpareigojimais, pvz., mokesčių ir atsiskaitymo įpareigojimais, bendradarbiavimo su valdžios institucijomis įsipareigojimais, teisės aktuose nustatytais saugojimo terminais arba asmeninių duomenų atskleidimo oficialių ar teisminių priemonių ribose, kurio gali reikėti įrodymų paėmimui, baudžiamajam persekiojimui ar civilinių ieškinių įvykdymui. 

Dėl specialiųjų kategorijų asmeninių duomenų - mes šiuos duomenis tvarkysime tik laikydamiesi taikomų įstatymų: 

 • Mes prašysime jūsų išsamaus sutikimo dėl specialios veiklos, taip, kaip tai numato taikomas įstatymas; arba 

 • Kai to reikia teisėtiems ieškiniams sudaryti, pareikšti ir apginti. 

Dėl asmeninių duomenų, susijusių su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir nusikaltimais - mes tvarkysime tik tokius duomenis, kuriuos tvarkyti leidžia taikomas (vietinis) įstatymas. 

7. Šalys, su kuriomis mes dalinsimės jūsų asmeniniais duomenimis (tiek ES ir EEE šalyse, tiek ir už jų ribų), kur yra ABB įmonė, kontroliuojanti jūsų duomenis.  

Mes dalinamės jūsų asmeniniais duomenimis su kitomis ABB dukterinėmis įmonėmis/filialais, arba trečiosiomis šalimis, jei tai būtina dėl žemiau pateiktoje lentelėje aprašytų tikslų. Tai atvejais, kai mes teikiame jūsų asmeninius duomenis savo filialui ar trečiajai šaliai taip, kad jie yra perduodami ar tampa prieinami iš už Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų, ar iš už šalies, kurioje yra jūsų darbdavys, ribų, mes visuomet taikome atitinkamas apsaugos priemones, saugančias jūsų asmeninius duomenis. Šių apsaugos priemonių pavyzdžiai yra pagal Europos Komisijos sprendimą dėl tinkamumo (daugiau rasite čia), Sutarčių tipinius punktus (daugiau rasite čia), „Privatumo skydo“ sertifikavimo sistemą (daugiau rasite čia), ir Įmonei privalomas taisykles, kurias kai kurie iš mūsų tiekėjų yra priėmę (daugiau rasite čia). Mes taikome papildomas priemones, skirtas jūsų asmeninių duomenų apsaugai, kai tai vyksta iš šalių, esančių už ES ir EEE ribų , kuriose yra jūsų darbdavys. Jei norėtumėte gauti mūsų jūsų asmeninių duomenų apsaugai taikomų priemonių aprašymo kopiją, pateikite prašymą per www.abb.com/privacy

Gavėjo kategorija  

Gavėjo buvimo vieta 

Tikslas 

ABB dukterinės įmonės ir filialai 

Žr. ABB filialų/ dukterinių įmonių sąrašas 

Tikslai, kurie yra aprašyti Jūsų ABB vadovo/prižiūrėtojo, ABB personalas, ABB finansai, ABB ITpriežiūra, ABB GBSs (Tarptautiniai verslo paslaugų centrai, angl. „Global Business Services Centres“) padedant personalo/ finansų/ pirkimų (Procurement) ir logistikos 24/7 ir ABB pirkimų  skyriams, bendradarbiaujantiems su rangovais 

ABB verslo partneriai (pvz. laikinų darbuotojų ir įdarbinimo paslaugos /jūsų darbdavys ar įmonė, per kurią jūs esate paskirtas ABB), distributoriai ir agentai  

ES/ EEE ir ne ES/EEE (pasauliniu mastu) 

Tikslai, aprašyti šiame Pranešime apie privatumo apsaugą 

Paslaugų teikėjai (pvz., IT paslaugos, įskaitant IT priežiūrą, konsultacinės paslaugos, užsakomosios paslaugos, nepriklausomi agentai, atsiskaitymų tvarkytojai, reitingavimo ir vertinimo paslaugos, profesionalų ir konsultantų paslaugos, įskaitant buhalterius, auditorius, teisininkus, draudikus, bankininkus, personalo paieškos tarnybas, kelionių agentūras ir kitokius konsultantus ar paslaugų teikėjus, dirbančius ABB užsakymu 

ES/ EEE ir ne ES/EEE (pasauliniu mastu) 

The purposes described in this privacy notice

Potencialūs ar faktiniai ABB verslų ar turto įgijėjai 

ES/ EEE ir ne ES/EEE (pasauliniu mastu) 

Verslo ar turto vertinimui arba tikslams, aprašytiems šiame privatumo pranešime 

Gavėjai, kurių reikalauja taikomi įstatymai ar teisiniais procesai, teisėsauga ar vyriausybinės institucijos 

ES/ EEE ir ne ES/EEE (pasauliniu mastu) 

Kai reikalauja taikomas įstatymas arba teisėtas vyriausybinių institucijų prašymas, arba galiojantis teisėtas reikalavimas 

Jūs galite gauti mūsų jūsų asmeninių duomenų apsaugai taikomų priemonių aprašymo kopiją, pateikę prašymą per www.abb.com/privacy.  

Kiek laiko mes  saugome jūsų asmeninius duomenis 

ABB privalo saugoti tam tikrus asmeninius duomenis minimalų laikotarpį, nustatytą privalomais įstatymais ir teisės aktais. Mes saugosime jūsų asmeninius duomenis tiek, kiek tai yra būtina dėl šiame pranešime aprašytų tikslų. Paprastai, jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi tol, kol trunka jūsų darbo užduotis. 

Jei tai privaloma pagal mokesčių ar buhalterinės apskaitos reikalavimus, mes saugosime reikalaujamą jūsų asmeninių duomenų dalį ilgiau (dažniausiai šis laikotarpis yra nuo 5 iki 10 metų po jūsų užduoties pasibaigimo). Vėliau mes jūsų asmeninius duomenis saugiai pašalinsime. Jei davėte atskirą sutikimą ABB naudoti jūsų asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, mes saugosime būtinus asmeninius duomenis tol, kol jūs mums pranešite, jog nenorite gauti ABB rinkodaros pranešimų; gavę tokį pranešimą mes saugiai sunaikinsime asmeninius duomenis. 

Tuo pačiu metu taikomi duomenų apsaugos įstatymai reikalauja, kad mes nesaugotume asmeninių duomenų jokia identifikuojama forma ilgiau, nei yra būtina tiems tikslams, dėl kurių asmeniniai duomenys yra tvarkomi. Pasitelkdami IT programas ir nustatytą politiką, mes užtikriname, jog jūsų asmeniniai duomenys yra sunaikinami jiems tapus nereikalingais. 

ABB sistemų sauga ir stebėjimas  

ABB labai rimtai žiūri į savo duomenų apsaugą, įskaitant ir jūsų informaciją, ir į ABB skaitmeninį turtą. ABB žiūri į tai, kaip į bendrą atsakomybę, kuri reikalauja taikyti priemones, būtinas  duomenims apsaugoti, ir tikisi tokio paties požiūrio iš rangovų. Daugiau paskaityti apie mūsų apsaugos priemones ir jūsų atsakomybę galima čia End User Security Policy

ABB sistemų stebėjimas 

Dėl su verslu siejamų priežasčių ir siekiant išlaikyti IT saugos priemones, informacija apie ABB sistemų naudojimą, įskaitant ir telefoną (mobilaus ir fiksuoto ryšio), ir kompiuterių sistemas (įskaitant elektroninį paštą ir interneto prieigą), ir bet kokį asmeninį jų naudojimą, yra renkama ir stebima, ir naudojama, jei tai yra būtina ABB sistemos saugai, ir siekiant atitikties ABB saugos grupės nustatytai tvarkai ir taikomam įstatymui. Jei ABB IT komunikacijos sistemose paslaugas pasiekiate naudojant slaptažodžius ir prisijungimo vardus, tai reiškia, kad ABB yra prieinama jūsų prieigos informacija. 

Stebėjimas vykdomas tik tiek, kiek tai leidžia ar reikalauja įstatymas, ir kiek tai yra būtina ir pateisinama verslo tikslais. Sugeneruotos prisiregistravimo bylos bus saugomos trumpiausią leidžiamą laikotarpį, nustatytą 7 skyriuje. To reikia, kad būtų galima nustatyti neteisėtų bandymų atvejus, ir kitus su sauga susijusius atvejus, ir kad būtų informacija, leidžianti vėliau tai ištirti ir imtis atitinkamų veiksmų. Įstatymo ir vidaus tvarkos leidžiamais atvejais, gali būti imtasi disciplinarinių veiksmų. 

Jei būtina, tokia informacija gali būti perduodama policijai ar kitoms teisėsaugos institucijoms. Tyrimas ir informacijos atskleidimas atitinkamoms institucijoms gali būti vykdomi tik įstatymo leidžiamu mastu.  

Jūsų duomenų privatumo teisės 

Priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje jūs esate ir kurioje yra tvarkomi jūsų asmeniniai duomenys, jūs galite turėti šias teises:  

Duomenų privatumo teisės 

Ką tai reiškia 

Prieigos prie jūsų duomenų teisė 

Jūs turite teisę kreiptis į ABB prašydami peržiūrėti ar gauti kopiją mūsų turimų jūsų asmeninių duomenų. 

Teisė reikalauti, kad jūsų duomenys būtų koreguojami 

Jūs galite pareikalauti nedelsiant pataisyti mūsų turimus netikslius ar nepilnus jūsų asmeninius duomenis.  

Teisė reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti 

Jūs galite pareikalauti, kad asmeniniai duomenys būtų panaikinti, jei jie jau nėra reikalingi, jei taikomi įstatymai įpareigoja mus ištrinti duomenis, arba jei jų tvarkymas yra neteisėtas.  

Teisė riboti duomenų tvarkymą 

Jūs turite teisę apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą esant tam tikroms specifinėms aplinkybėms.

Teisė į duomenų perkeliamumą 

Jūs turite teisę gauti savo asmeninius duomenis struktūrizuotame, mašininio skaitymo formate jums reikalingais tikslais, arba paprašyti mūsų perduoti juos trečiajai šaliai.  

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui 

Jūs turite teisę prieštarauti, kad mes tvarkytume jūsų asmeninius duomenis, jei remiatės teisėtais interesais, kai jūsų duomenų apsaugos teisės yra svaresnės už mūsų teisėtų interesų pagrindimą.

Teisė atšaukti duotą sutikimą 

Jei ABB paprašė jūsų sutikimo dėl duomenų tvarkymo, savo duotą sutikimą jūs galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad aukščiau nurodytos teisės nėra absoliučios, ir kad jūsų prašymai ne visuomet gali būti pilnai patenkinami. Pavyzdžiui, kartais mes negalime panaikinti jūsų asmeninių duomenų ar apriboti jų tvarkymo, nes mes turime įstatyminius įpareigojimus ar sutartinius įsipareigojimus saugoti tokius duomenis. 

Jūs galite pareikalauti pasinaudoti savo duomenų privatumo apsaugos teisėmis čia www.abb.com/privacy.  

Kontaktai ir daugiau informacijos 

Jei norite prieigos prie savo asmeninių duomenų, pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardintų teisių, arba turite bet kokių klausimų apie tai kaip ABB tvarko jūsų asmeninius duomenis, prašome kreiptis į mūsų Grupės Duomenų apsaugos darbuotoją per privacy@abb.com, arba pateikti savo nusiskundimą per www.abb.com/privacy

Jei jūsų netenkintų mūsų atsakymas ar manytumėte, jog mes tvarkome jūsų duomenis pažeisdami įstatymus, galite kreiptis ir į savo gyvenamosios ar darbo, ar ten, kur, jūsų manymu, yra įvykęs duomenų privatumo pažeidimas, šalies duomenų apsaugos instituciją, arba siekti šio pažeidimo pašalinimo teismo keliu.  

Paskelbimo data: 2019 m. lapkritis 29 d.