Privacy kennisgeving voor werknemers

1. Inleiding 

Deze Privacy kennisgeving voor werknemers (hierna "Kennisgeving") is van toepassing op de ABB Group, oftewel ABB Ltd en elke entiteit waarin ABB Ltd, direct of indirect, een meerderheid bezit of de meerderheid van de stemrechten bezit of beheert. Het ABB-bedrijf dat uw werkgever is (hierna "ABB", "wij" genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en controleert hoe deze worden gebruikt, in overeenstemming met deze Kennisgeving.  

Bij ABB heeft het respecteren van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming topprioriteit. In deze Kennisgeving wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.  

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

ABB Ltd en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Voor toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming is de primaire verwerkingsverantwoordelijke de dochteronderneming van ABB die uw huidige (of voormalige) werkgever is. Andere dochterondernemingen van ABB kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen en verwerken, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker. Deze Kennisgeving is ook op hen van toepassing. 

3. Welke categorieën informatie verzamelen en gebruiken wij? 

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die betrekking hebben op u in verband met uw dienstverband bij ABB. Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen: 

 • Persoonsgegevens en identificatiegegevens zoals naam, persoonlijk en zakelijk adres, persoonlijk en zakelijk telefoonnummer, persoonlijk en zakelijk e-mailadres of andere contactgegevens, geboortedatum en geboorteland. 

 • Persoonsgegevens met betrekking tot gezins- en sociale omstandigheden zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en gezinssituatie (inclusief de naam en contactgegevens van familieleden).  

 • Werkgerelateerde persoonsgegevens zoals personeelsnummer, handtekening, dienstverbandstatus, sociale zekerheid en fiscale nummers, verzekeringsnummer, land van vestiging, nationaliteit, foto, contactpersonen voor noodgevallen en paspoortinformatie, werk- en verblijfsvergunning, immigratiestatus en informatie over reisvisa. 

 • Kwalificaties zoals kwalificaties en certificeringen inclusief huidige en vorige functies, trainingen en cursussen, cv's, diploma's en verslagen over werkprestaties, in sommige gevallen: contactgegevens van referenties en resultaten van capaciteitsbeoordelingen en beoordeling van/feedback over sollicitaties. 

 • Functiegegevens en werkgerelateerde gegevens zoals functie, titel, arbeidsovereenkomst, salarisnummer, direct leidinggevende, jobgroep, prestatiegeschiedenis, dienstverbandstatus, verlofinformatie, werktijdregistratie, opleidingsregistratie, prestatiedoelstellingen en ontwikkelingsdoelen. In sommige gevallen kunnen wij ook resultaten van bekwaamheidsbeoordelingen, veiligheidsrapporten en incidenten, en professionele feedback registreren. 

 • Vergoedingen, toelagen, voordelen en informatie met betrekking tot onkosten zoals salarisgegevens, loongegevens, pensioenplannummer en bijdragen, niet-salarisgerelateerde voordelen, bonussen, vergoedingen, aandelenopties, afhankelijke personen, begunstigden of voordrachten voor gezondheidsvoordelen, bankafschriften, onkostendeclaraties en ontvangsten, bankrekeninggegevens, creditcardgegevens, telefoonkosten en verzekeringsgegevens. 

 • Elektronische identificatiegegevens en informatie (wanneer de werknemer toegang heeft of wordt beïnvloed door dergelijke systemen of toepassingen) zoals toegangslogboeken, IT- en internetgebruik, apparaat-ID's (ID van het mobiele apparaat, pc-ID etc.), registratie- en inloggegevens, IP-adres, tracking- en analysegegevens, opnamen (bijv. voicemail/oproepopnamen), berichten op bedrijfsplatforms (bijv. Yammer), wachtwoordherstelgegevens, informatie verkregen via IT-beveiligingstools. 

 • Financiële en overige gegevens zoals accountinformatie, kredietcontroles, betalingsgegevens en transacties, onderzoeksgegevens en disciplinaire geschiedenis. 

 • Overige persoonsgegevens (die speciale categorieën informatie kunnen bevatten zoals hieronder vermeld), namelijk wanneer u of anderen (zoals uw collega's) deze gegevens op of in onze systemen, programma's en toepassingen kunnen registreren, zoals bedrijfsdocumenten met persoonlijke informatie (zoals vragen, klachten, orders en gerelateerde administratie; e-mails; rapporten; contracten; presentaties; notulen; werkproducten); foto's; afbeeldingen en/of video's. 

De hieronder vermelde soorten persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, als dat al het geval is, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving in het land waar u woont.  

 • Speciale categorieën van persoonsgegevens zoals: 

  • lidmaatschap van religieuze gemeenschappen (bijvoorbeeld indien nodig voor belastingsdoeleinden); 

  • gezondheids- en medische informatie, waaronder invaliditeitsstatus, speciale arbeidsomstandigheden (zoals het gebruik van een sta-bureau) en benodigde medische apparatuur op locatie, werkgerelateerde verwondingen en ziektegegevens, gegevens voor noodhulp bij reizen (bloedgroep, medische geschiedenis, allergieën); 

  • ras of etniciteit (bijvoorbeeld wanneer dit wordt gebruikt voor diversiteitsdoelen);  

  • in sommige gevallen: vakbondslidmaatschap, politieke opvattingen en seksleven of seksuele geaardheid (bijvoorbeeld wanneer dit wordt gebruikt voor onderzoek naar ongelijke behandeling).

 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten zoals achtergrondonderzoek inzake strafbare feiten en informatie van sanctielijsten voor zover nodig voor screening op strafbare feiten en Know Your Customer ("KYC") en verplichtingen inzake het voorkomen van witwassen van geld ("AML").  

 • Voor zover nodig om aan onze verplichtingen te voldoen, gegevens verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen of welke legitiem zijn verzonden door andere derden (bijvoorbeeld een kredietbureau) zoals gegevens in openbare professionele sociale media (bijvoorbeeld LinkedIn), gegevens over achtergrondcontrole. 

Als u informatie over een specifieke gegevensverwerking wilt ontvangen, kunt u een aanvraag indienen op www.abb.com/privacy

4. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?  

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld gebruiken voor de volgende doeleinden:  

 • personeelsbeheer, waaronder organisatorische en persoonlijke administratie, beheer van werkuren, verbeteren en onderhouden van een effectieve personeelsadministratie, interne personeelsanalyse, rapportage en planning; 

 • overdrachtsbeheer van personeel van verschillende gelieerde ondernemingen en opvolgingsplanning; 

 • salaris, vergoedingen en voordelen, waaronder het verstrekken van personeelsvoordelen en behoud van salaris, vergoedingen met inbegrip van intellectueel eigendom, toelagen, uitkeringen, verzekeringen, pensioenen en functioneringsgesprekken; 

 • talentbeheer en -verwerving inclusief rekrutering, beoordeling van geschiktheid en arbeidscapaciteit, achtergrondcontroles en verificatie van kwalificaties, verkrijgen en verstrekken van referenties; 

 • leer- en ontwikkelingsbeheer, inclusief certificeringen, personeel opleiden en het uitvoeren van beoordelingen en tevredenheidsonderzoeken voor personeelsleden; 

 • processen met betrekking tot toetreding en vertrek inclusief interne overplaatsingen en beeindigingen; 

 • beheer van ziekteverlof, ander verlof en vakanties; 

 • interne gezondheids- en veiligheidsprogramma's met inbegrip van administratie inzake gezondheid en veiligheid en ongevallen of rapportage en beheer van proceskwaliteit; 

 • reis- en onkostenbeheer en organisatie van zakenreizen, waaronder monitoring van reizigers om ondersteuning te bieden tijdens veiligheidsgerelateerde of medische noodgevallen; het verstrekken van reisveiligheids-, gezondheids- en veiligheidstraining en op vrijwillige basis hulp bij het verlenen van veiligheidsondersteuning tijdens noodsituaties; 

 • het nakomen van de verplichtingen en het uitoefenen van specifieke rechten op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht of een collectieve arbeidsovereenkomst; 

 • interne en externe communicatie van de organisatiestructuur van ABB en vertegenwoordiging van ABB inclusief handelsregister en het toewijzen van volmachten; 

 • het organiseren van ABB-evenementen en documentatie met betrekking tot dergelijke evenementen, waaronder het beheren en organiseren van interne niet-marketinggerelateerde campagnes, evenementen en vergaderingen; 

 • het beheren van ABB-bezittingen, inclusief foto's en video's met afbeeldingen van werknemers of andere personen die kunnen worden gedownload op het ABB-intranet, de ABB-website, etc.; 

 • financiële en gedeelde boekhoudkundige services die gegevens verstrekken om te rapporteren, bestellen om contant te betalen en diensten te kopen; 

 • reorganisatie, acquisitie en verkoop van activiteiten, bedrijfsonderdelen en bedrijven; 

 • bedrijfsverslagen, statistieken en analyses; 

 • monitoren en controleren van naleving van de activiteiten van werknemers op de werkplek in het kader van ABB's bedrijfsbeleid, contractuele verplichtingen en wettelijke vereisten, inclusief disciplinaire maatregelen; 

 • het uitvoeren van audits, beoordelingen en wettelijke controles om aan verplichtingen voor regelgevende instanties te voldoen; 

 • bestuur, risico en naleving, inclusief naleving van wetten, wetshandhaving, eisen en voorschriften van rechtbanken en regelgevende instanties (monitorprocessen zoals het proces van het verifiëren van de identiteit van klanten, genaamd Know Your Customer ("KYC") en anti-witwasprocessen zoals AML (Anti Money Laundering)), douane- en wereldwijde handelsconformiteit, belangenconflicten en veiligheidsverplichtingen en preventie, opsporing en onderzoek van, en herstelmaatregelen met betrekking tot criminaliteit en fraude of verboden activiteiten of om anderszins wettelijke rechten te beschermen en rechtsvorderingen tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen; 

 • beheren van de klantrelatie, verwerken van klantorders en bieden van klantenondersteuning, verwerken, evalueren en reageren op verzoeken en vragen;  

 • beheer van de leveranciers, aannemers, adviseurs en andere professionele experts, waaronder interactie met contactpersonen, verwerken en uitvoeren van aankooporders en facturen, en beheer van de levensduur van het contract; 

 • gebruikmaken van werkprestaties en producten en voor verwijzingen naar documenten, zoals tekeningen, inkooporders, verkooporders, facturen, rapporten;  

 • toegangscontrolesysteem met elektronisch gecontroleerde toegang/uitgang voor geautoriseerde personen tot locaties met toegangsbeperkingen en registreren van personeel op de locatie in geval van nood; 

 • inbraakdetectie inclusief monitoring door derden van situaties onder dwang, perimeter, interne beveiligingspunten en toezichtmonitors voor onderhoud van de locatie/geautomatiseerde systemen; 

 • handhaven en beschermen van de beveiliging van producten, faciliteiten, diensten, systemen, netwerken, computers en informatie, voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten, en zorgen voor bedrijfscontinuïteit; en 

 • beheer van IT-middelen, inclusief infrastructuurbeheer inclusief gegevensback-up, ondersteunende en onderhoudsactiviteiten van informatiesystemen voor toepassingsbeheer, ondersteuning van eindgebruikers, testen, onderhoud, beveiliging (respons op incidenten, risico's, kwetsbaarheid, respons op inbreuken), algemeen beheer van gegevens en de werkplek, inclusief gebruikersaccountbeheer, toewijzing van softwarelicenties, testen van beveiliging en prestaties en bedrijfscontinuïteit. 

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens van u die wij nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Bepaalde persoonsgegevens die van u worden verzameld, hebben betrekking op uw gezinsleden en contactpersonen voor noodgevallen. In deze gevallen wordt u verzocht de personen in kwestie op de hoogte te stellen van deze kennisgeving. 

Als u op een locatie van een derde partij werkt (bijvoorbeeld de locatie of faciliteit van een klant van ABB), kan het zijn dat een derde partij uw persoonsgegevens voor hun doeleinden moet verwerken als verwerkingsverantwoordelijke. In deze gevallen ontvangt u een afzonderlijke privacy kennisgeving van de relevante verwerkingsverantwoordelijke of kunt u deze aanvragen. 

Wat gebeurt er als u ons de door ons gevraagde informatie niet verstrekt? 

Als het gaat om verwerkingen met betrekking tot uw dienstverband (zoals hierboven beschreven), kan ABB u niet adequaat in dienst hebben zonder bepaalde persoonsgegevens en kunt u uw werknemersrechten mogelijk niet uitoefenen als u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt. Hoewel wij u niet kunnen verplichten uw persoonsgegevens met ons te delen, moet u er rekening mee houden dat dit dan gevolgen kan hebben die uw dienstverband negatief kunnen beïnvloeden, zoals het niet kunnen uitoefenen van uw wettelijke rechten of zelfs het niet kunnen voortzetten van uw dienstverband. Telkens wanneer u gevraagd wordt persoonsgegevens te verstrekken, geven wij aan welke persoonsgegevens vereist zijn en welke persoonsgegevens vrijwillig kunnen worden verstrekt.  

5. De wettelijke basis waarop wij ons baseren 

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden (in paragraaf 4), baseren wij ons op de volgende wettelijke basis, voor zover van toepassing: 

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de nakoming van verplichtingen in uw arbeidsovereenkomst met ons en vergelijkbare collectieve arbeidsovereenkomsten, of als onderdeel van precontractuele maatregelen om arbeidsovereenkomsten en gerelateerde contracten vast te stellen;  

 • In sommige gevallen vertrouwen wij op onze rechtmatige belangen om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit niet wordt ondermijnd door uw eigen privacybelangen. Dergelijke belangen kunnen zijn: 

  • monitoring (bijvoorbeeld via IT-systemen), onderzoeken en waarborgen van naleving van wettelijke, regulerende, standaard- en interne ABB-vereisten en -beleid; 

  • preventie van fraude en criminele activiteiten, inclusief onderzoeken naar dergelijke activiteiten, misbruik van ABB-middelen, producten en diensten, en als strikt noodzakelijk en evenredig voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging; en 

  • het verzenden van persoonsgegevens binnen de ABB-groep voor interne administratieve doeleinden, indien dit nodig is, bijvoorbeeld om gecentraliseerde diensten te verlenen. 

U kunt een kopie van de beoordeling van ons rechtmatig belang om uw persoonsgegevens te verwerken opvragen door een verzoek in te dienen op www.abb.com/privacy

 • In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op basis van vereisten inzake arbeids- en socialezekerheidsrecht, toelagen, belastingen of rapportage, samenwerkingsverplichtingen met autoriteiten of wettelijke bewaartermijnen om onze contractuele verantwoordelijkheden als werkgever uit te voeren; 

 • Onder bijzondere omstandigheden kunnen wij uw toestemming vragen op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld, bijvoorbeeld in het geval van foto's, communicatiemateriaal en evenementen. Als wij u om toestemming vragen uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken, herinneren wij u eraan dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken en wij zullen u in die gevallen vertellen hoe u dit kunt doen.  

Met betrekking tot speciale categorieën van persoonsgegevens verwerken wij dergelijke gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en:

 •  met uw uitdrukkelijke toestemming voor specifieke activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; 

 • indien nodig voor het uitoefenen van rechten op basis van de wetgeving inzake werkgelegenheid, sociale zekerheid of sociale bescherming of zoals toegestaan door een collectieve overeenkomst, of voor preventieve- en bedrijfsgeneeskunde of/en evaluatie van de vaardigheden van de werknemer; of 

 • waar nodig voor het indienen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims. 

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten alleen als dergelijke verwerking is toegestaan door toepasselijke (lokale) wetgeving. 

6. Partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen (binnen en buiten de EU en EER of buiten het land waar uw werkgever zich bevindt) 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere gelieerde ondernemingen of derden, voor zover dat nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in de onderstaande tabel. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een gelieerde onderneming of een derde partij zodat deze worden overgedragen of toegankelijk worden van buiten de Europese Unie ("EU") en Europese Economische Ruimte ("EER") of buiten het land waar uw werkgever zich bevindt, treffen wij altijd adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden van deze veiligheidsmaatregelen zijn een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (lees hier meer), standaard contractbepalingen (lees hier meer), Privacy Shield-certificering (lees hier meer) en de BCR's die sommige van onze leveranciers hebben doorgevoerd (lees hier meer). Wij hebben aanvullende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze overgedragen worden van binnen naar buiten de EU, de EER en buiten het land waar uw werkgever zich bevindt . Als u een overzicht van de getroffen veiligheidsmaatregelen wilt, kunt u een aanvraag indienen op www.abb.com/privacy

Categorie ontvanger   

Locatie ontvanger  

Doelen 

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van ABB 

Raadpleeg de lijst met dochterondernemingen van ABB 

De doelen die worden beschreven in paragraaf 4, waaronder personeelsbeheer, talentbeheer en het organiseren van interne opleidingen en evenementen. 

Klanten, distributeurs, vertegenwoordigers en andere zakelijke partners van ABB 

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)  

De doelen die worden beschreven in paragraaf 4, waaronder projectplaatsingen, het uitvoeren van audits, beoordelingen en wettelijke controles, klantrelatiebeheer en reis- en onkostenbeheer. 

Dienstverleners  

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

IT-diensten, HR en opleiding, salaris en betalingsverwerkers, professionele en adviesdiensten, waaronder accountants, auditors, advocaten, verzekeraars, bankiers, recruiters, reisbureaus en andere adviseurs die namens ABB werken. 

Pensioenfondsen, arbeids- en brancheorganisaties en verenigingen  

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

De doelen die worden beschreven in paragraaf 4. 

Potentiële of daadwerkelijke kopers van ABB-bedrijven of activa 

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

Voor de evaluatie van het bedrijf of de middelen in kwestie of voor de doeleinden beschreven in paragraaf 4. 

Ontvangers zoals vereist door toepasselijke wetgeving of wettelijke procedures, aan handhavende instanties of overheidsinstanties, etc. 

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

Indien vereist door toepasselijke wetgeving of een legitiem verzoek van overheidsinstanties, of een geldige wettelijke vereiste. 

U kunt een kopie ontvangen van de veiligheidsmaatregelen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen door een verzoek in te dienen via www.abb.com/privacy.  

7. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren 

Op basis van verplichte wetgeving moet ABB bepaalde persoonsgegevens een bepaalde periode bewaren. Zo moeten arbeidscontracten, informatie over salarisbetalingen en vergoedingen bijvoorbeeld een bepaalde periode worden bewaard op basis van lokale bedrijfs- en belastingwetgeving.  

Tegelijkertijd vereist de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming dat wij persoonsgegevens die te herleiden zijn tot een persoon niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Door het implementeren van IT-toepassingen en -beleid zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer wij deze niet langer nodig hebben.  

8. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren 

ABB neemt de beveiliging van haar gegevens zeer serieus, inclusief uw informatie en de digitale bedrijfsmiddelen van ABB. ABB ziet dit als een gedeelde verantwoordelijkheid, waar het de nodige stappen onderneemt om dergelijke gegevens te beveiligen en waar het van haar personeelsleden verwacht hetzelfde te doen. U kunt meer lezen over onze beveiligingsmaatregelen en uw verantwoordelijkheden in het Beleid inzake beveiliging van eindgebruikers

Monitoring van ABB-systemen 

Om zakelijke redenen en om IT-beveiligingsmaatregelen te handhaven, wordt informatie over het gebruik van ABB-systemen, waaronder telefoon (mobiel en vast) en computersystemen (inclusief e-mail en internettoegang) en elk persoonlijk gebruik ervan, verzameld en gemonitord, en gebruikt indien nodig voor de beveiliging van het ABB-systeem en de naleving van het beleid van de ABB-beveiligingsgroep en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u toegang hebt tot bepaalde diensten door gebruik te maken van wachtwoorden en inlognamen op de IT- en communicatiesystemen van ABB, kan dit betekenen dat uw toegangsgegevens zichtbaar zijn voor ABB.  

Monitoring wordt alleen uitgevoerd als en voor zover toegestaan of zoals vereist door de wet en zo nodig en gerechtvaardigd voor zakelijke doeleinden. De resulterende logbestanden worden voor een bepaalde periode bewaard in overeenstemming met paragraaf 7. Dit is vereist zodat gevallen van poging tot misbruik en andere beveiligingsincidenten kunnen worden gedetecteerd en zodat die informatie beschikbaar is om latere onderzoeken en vervolgacties te ondersteunen. Voor zover toegestaan door de wet en het interne beleid, kunnen acties ondernomen worden in het kader van de disciplinaire procedure. 

Indien nodig kan dergelijke informatie aan de politie of andere handhavende instanties worden verstrekt. Onderzoek en openbaarmaking van informatie aan de relevante autoriteiten worden slechts uitgevoerd voor zover toegestaan door de wet. 

9. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming 

U hebt bepaalde rechten als het gaat om uw informatie. 

Rechten op het gebied van gegevensbescherming 

Wat betekent dit 

Het recht op toegang tot uw gegevens 

U hebt het recht om ABB om een overzicht te vragen, of een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. 

Het recht om uw gegevens te laten corrigeren 

U kunt een verzoek indienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij van u bewaren onmiddellijk te laten corrigeren.  

Het recht om uw gegevens te laten wissen 

U kunt een verzoek indienen om persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn, waar toepasselijk recht ons verplicht de gegevens te verwijderen of wanneer de verwerking ervan onrechtmatig is.  

Het recht om gegevensverwerking te beperken 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in specifieke omstandigheden te beperken.  

Het recht op gegevensoverdracht 

U hebt het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, machinaal leesbare indeling voor uw eigen doeleinden, of om ons te vragen deze gegevens over te dragen aan een derde partij.  

Het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer onze rechtmatige belangen als basis gebruiken voor onze verwerking, waarbij uw rechten inzake gegevensbescherming zwaarder wegen dan onze redenering voor rechtmatige belangen.  

Het recht uw toestemming in te trekken 

Wanneer ABB uw toestemming heeft gevraagd om persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming altijd intrekken. 


Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn en dat uw verzoek niet altijd volledig kan worden ingewilligd. Soms kunnen wij bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens niet verwijderen of beperken, omdat wij wettelijke verplichtingen of contractuele verplichtingen hebben om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.  

U kunt een verzoek indienen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming af te dwingen op www.abb.com/privacy

10. Contact opnemen en meer informatie 

Als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens, gebruik wilt maken van een van uw andere hierboven genoemde rechten of als u vragen of opmerkingen heeft over hoe ABB uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Group via privacy@abb.com, of dien uw klacht in op www.abb.com/privacy.  

Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerken, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of werkt, of een rechtsmiddel te zoeken via de rechtbanken in de plaats waar u van mening bent dat een schending van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (en uw rechten) mogelijk heeft plaatsgevonden.  

Publicatiedatum: maandag 21 augustus 2019