Oznámenie o ochrane osobných údajov

1. Úvod 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie“) platí pre všetky spoločnosti skupiny ABB Group, t. j. ABB Ltd, Switzerland a všetky subjekty, v ktorých ABB Schweiz AG má, či už priamo alebo nepriamo, väčšinovú účasť, alebo v ktorej vlastní či ovláda väčšinu hlasovacích práv. Spoločnosť zo skupiny ABB Group s ktorou máte vy, váš zamestnávateľ alebo spoločnosť prostredníctvom ktorej ste pridelený ABB (označované ako "ABB" alebo "my"), zmluvný vzťah, je zodpovedná za vaše osobné údaja a kontroluje či sa spracúvajú v súlade s touto oznámením.  

V ABB je rešpektovanie vášho práva na súkromie najvyššou prioritou. Toto oznámenie vysvetľuje, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje. 

2. Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov? 

Za ochranu vašich osobných údajov zodpovedá ABB Ltd, Switzerland a jej dcérske spoločnosti. V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov je hlavným prevádzkovateľom vašich údajov dcérska spoločnosť ABB s ktorou máte zmluvný vzťah vy, váš zamestnávateľ alebo spoločnosť prostredníctvom ktorej ste pridelený ABB. Ostatné dcérske spoločnosti ABB môžu takisto dostávať a spracúvať vaše osobné údaje, buď ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a toto oznámenie sa vzťahuje aj na ne.

3. Aké typy informácií môžeme zhromažďovať a používať? 

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej pridelenej práce a služieb, ktoré priamo poskytujete ABB ako súčasť pridelenej práce/rozsahu práce. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov: 

 • Identifikačné údaje a obchodné kontaktné informácie, ktoré s nami zdieľate ako je meno, priezvisko, zamestnanie/pozícia/titul, zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa, štátna príslušnosť, DIČ, pracovné povolenie/vízové informácie, firemná e-mailová adresa, obchodná adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, číslo faxu, súkromné telefónne číslo, súkromná e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia.  

 • Doplňujúce informácie, ktoré nám poskytnete v rámci vašej pridelenej práce ako sú údaje týkajúce sa splnenia pridelenej práce, našich zmluvných povinností a predzmluvných opatrení vrátane korešpondenčných údajov, ponúk, verejných súťaží, životopisu, overenie spoľahlivosti, podmienok, kvalifikácie/certifikátov, údaje o zmluve a objednávke, faktúry, platby, história obchodných partnerov, záznamy týkajúce sa dotazov/otázok/sťažností/objednávok, zaznamenávanie pracovného času a záznamy o odbornej príprave a vzdelávaní, evidenčnom čísle vozidla, údaje o poistení.  

 • Informácie súvisiace s výdavkami ako bankové výpisy, platobné údaje, transakcie, pohľadávky a potvrdenia o výdavkoch, podrobnosti o bankovom účte, údaje o kreditných kartách.  

 • Elektronické identifikačné údaje a informácie zhromaždené komunikačnými systémami, aplikáciami IT a prehliadačmi webových stránok (ak má dodávateľ prístup alebo je ovplyvnený takýmito systémami alebo aplikáciami v súlade s platnými právnymi predpismi) ako sú využívanie informačných technológií (prístup k systému, IT a používanie internetu), identifikátor zariadenia (ID mobilného zariadenia, počítačové ID), registračné a prihlasovacie poverenia, IP adresa, prihlasovacie údaje a zaznamenané súbory, Analytics ID, digitálna prezývka/podpis, čas a URL, vyhľadávania, webové záznamy o registrácii a súboroch cookie (napr. nahrávky hlasovej pošty/telefónu, nahrávky cez Skype). 

 • Ďalšie osobné údaje najmä v prípadoch, keď vy alebo iné osoby (napr. vaši kolegovia) môžete zaznamenať tieto údaje v našich systémoch, programoch a aplikáciách, ako sú obchodné dokumenty obsahujúce osobné údaje (napr. dopyty, otázky, sťažnosti, objednávky a súvisiace záznamy, e-maily, hlásenia, zmluvy, prezentácie, zápisy z rokovaní, výsledky práce),  

 • fotografie, obrázky a/alebo videá. 

Nižšie uvedené kategórie osobných údajov sa môžu prípadne zhromažďovať a spracúvať iba v súlade s platnými miestnymi predpismi vo vašej krajine pobytu a podľa potreby v závislosti od vašej pridelenej práce: 

 • Osobitné kategórie osobných údajov, ako sú cestovné núdzové asistenčné služby (typ krvi, anamnéza, alergie). 

 • Údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky ako sú informácie o bezúhonnosti a informácie na účel jej preverenia. 

 • V rozsahu, v ktorom musíme plniť naše záväzky, údaje získané z verejne prístupných zdrojov alebo údaje, ktoré zákonne odovzdali tretie strany (napr. úverová firma), ako sú údaje prenesené ABB vaším zamestnávateľom alebo spoločnosťou prostredníctvom ktorej ste priradený k ABB, údaje o obchodnom registri, údaje o úverovej bonite. 

V prípade, že by ste chceli dostať informácie o konkrétnej činnosti v oblasti spracúvania osobných údajov, môžete si podať žiadosť na www.abb.com/privacy

4. Prečo používame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje, ako sú opísané vyššie, môžeme používať na nasledujúce účely: 

 • riadenie ľudských zdrojov, ktoré je relevantné pre vašu pridelenú prácu a služby, ktorú priamo poskytujete ABB ako súčasť pridelenej práce/rozsahu práce, vrátane organizácie a osobnej administratívy, riadenia pracovnej doby, zlepšovania a udržiavanie efektívnej správy zamestnancov, internej analýzy pracovných síl, podávania správ a plánovania; 

 • riadenie dodávateľov a poskytovateľov služieb v rámci verejného obstarávania, logistiky a dodávateľského reťazca vrátane kontaktných interakcií zahŕňajúcich výberové konania, zapájania sa, spracovanie objednávok, proces a plnenie nákupov, správu a riadenia dodávateľov, predajcov, zmluvných partnerov, poradcov a iných profesionálnych odborníkov, vrátane kontaktných interakcií, spracovania a plnenia nákupov a faktúr a riadenia životného cyklu zmlúv; 

 • riadenie presunu zamestnancov z iných sesterských spoločností a následné plánovanie; 

 • zmluvní dodávatelia; 

 • interné programy v oblasti zdravia a bezpečnosti; 

 • riadenie cestovných nákladov a organizácia služobných ciest, vrátane monitorovania osôb na služobných cestách s cieľom poskytovania podpory pri mimoriadnych bezpečnostných alebo zdravotných situáciách; poskytovanie cestovného zabezpečenia, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a na voliteľnom základe pomoc pri poskytovaní bezpečnostnej podpory pri mimoriadnych situáciách, riadenie poistenia;  

 • finančné a zdieľané účtovné služby poskytujúce R2R, O2C, a P2P služby; 

 • využívanie pracovných výkonov a výrobkov a odkazov na dokumenty, napr. výkresy, nákupné objednávky, predajné objednávky, faktúry, hlásenia;  

 • reorganizácia, akvizícia a predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností; 

 • monitorovanie a audit dodržiavania podnikových politík, zmluvných záväzkov a zákonných požiadaviek ABB; 

 • vykonávanie auditov, preskúmaní a regulačných kontrol s cieľom plnenia záväzkov voči regulačným úradom; 

 • údržba a ochrana zabezpečenia výrobkov, zariadení, služieb, systémov, sietí, počítačov a informácií, prevencia a zisťovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov a ďalších trestných činov alebo škodlivých aktivít, zaisťovanie obchodnej kontinuity a 

 • riadenie IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúry vrátane zálohovania dát, podpory informačných systémov a servisných krokov na riadenie aplikácií, podpory koncových používateľov, testovania, údržby, zabezpečenia (vrátane reakcií, rizika, zraniteľnosti, reakcií na porušenie), hlavných dát a pracovného prostredia, vrátane riadenia používateľských účtov, prideľovania softvérových licencií, zabezpečenie a vykonávanie testovania a obchodnej kontinuity. 

Spracúvame iba tie vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyššie popísané účely. Na štatistické účely, zlepšovanie služieb a testovanie IT systémov používame v najväčšej možnej miere anonymizované údaje. To znamená, že týmito údajmi vás už nie je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, alebo špecifikovať ako jednotlivca. 

5. Čo sa stane ak nám neposkytnete informácie, ktoré sme požiadali, alebo ak nás požiadate o zastavenie spracúvania vašich informácií 

V prípadoch týkajúcich sa spracovateľských operácií súvisiacich s vašou pridelenou prácou (ako je popísané vyššie), ABB nebude schopná primerane nadviazať, viesť alebo ukončiť obchodný vzťah s vami, vaším zamestnávateľom alebo spoločnosťou prostredníctvom ktorej ste pridelení ABB a vo všeobecnosti vykonávať vyššie uvedené účely  bez určitých osobných údajov. Aj keď vás nemôžeme zaviazať k tomu aby ste s nami zdieľali vaše osobné údaje, vezmite prosím do úvahy, že to neskôr môže mať následky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vašu pridelenú prácu, napríklad nebudeme schopní prijať požadované predzmluvné opatrenia na uzavretie zmluvy s vami, vaším zamestnávateľom alebo spoločnosťou prostredníctvom ktorej ste pridelení do ABB, alebo vytvoriť a pokračovať vo vašom pracovnom zaradení. 

6. Právny základ, na ktorom staviame 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely opísané v tomto oznámení na základe jedného z nasledujúcich právnych základov, a to podľa situácie:  

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z vašej pridelenej práce, alebo ako súčasť predzmluvných opatrení, ktoré prijmeme;  

 • V niektorých prípadoch sú základom naše oprávnené záujmy na spracúvaní vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva. Tieto oprávnené záujmy môžu zahŕňať: 

  • vedenie, riadenie, rozvoj a presadzovanie nášho podnikania v čo najširšom zmysle, vrátane dodávania výrobkov a služieb, plnenia dohôd a riadenia objednávok s dodávateľmi, spracovania a plnenia nákupov, riadenia kvality procesov a zlepšovanie produktov alebo služieb, analýzy a prieskumu trhu, zníženia rizík zlyhania v našich postupoch, obstarávania a reorganizácie, získavania a predaja činností, obchodných divízií a spoločností; 

  • sledovanie, vyšetrovanie a zaistenie súladu s právnymi, regulačnými, štandardizačnými a internými požiadavkami a zásadami ABB; 

  • zabránenie podvodov a trestnej činnosti, vrátane vyšetrovania tejto činnosti, zneužívanie aktív, výrobkov a služieb ABB a v nutnom rozsahu zaistenie bezpečnosti siete a informácií a

  • prenos osobných údajov v rámci skupiny ABB na interné administratívne účely ako napríklad poskytovanie centralizovaných služieb. 

Kópiu testu proporcionality našich oprávnených záujmov na spracúvaní vašich osobných údajov si môžete vyžiadať prostredníctvom www.abb.com/privacy

 • V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe plnenie zákonných povinností, napríklad daňových alebo ohlasovacie povinností, povinnosti spolupráce s úradmi, zákonnej lehoty uschovania alebo zverejnenia osobných údajov, v rozsahu pôsobnosti administratívnoprávnych alebo súdnych opatrení sa môžu vyžadovať na účely dokazovania, vymáhania alebo presadzovania občianskoprávnych nárokov. 

Vzhľadom na osobitné kategórie osobných údajov budeme tieto údaje spracúvať iba v súlade s platným právnymi predpismi a: 

 • Požiadame vás o výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na konkrétne účely v súlade s platnými právnymi predpismi; alebo 

 • spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku. 

Vzhľadom na osobné údaje týkajúce týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky, tieto údaje spracúvame iba v prípade, ak to povoľujú platné (miestne) zákony. 

7. Príjemcovia ktorým prenášame vaše osobné údaje (v EÚ a v EHP a mimo nich alebo mimo krajiny v ktorých má sídlo spoločnosť ABB, ktorá kontroluje vaše údaje) 

S ďalšími sesterskými spoločnosťami ABB alebo tretími stranami zdieľame vaše osobné údaje iba pokiaľ je to nevyhnutné na účely v nižšie uvedenej tabuľke. Pokiaľ zdieľame vaše osobné údaje so sesterskou spoločnosťou alebo treťou stranou a sú prenesené alebo sprístupnené mimo Európskej únie (ďalej len „“) a  Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo krajiny kde má sídlo ABB, ktorá kontroluje vaše údaje, vždy zavádzame zodpovedajúce bezpečnostné záruky na ochranu vašich osobných údajov. Príklady týchto záruk sú rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti (viac informácií tu), štandardné zmluvné doložky (viac informácií tu), certifikát Štítu na ochranu osobných údajov - Privacy Shield (viac informácií tu) a záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré niektorí naši dodávatelia prijali (viac informácií tu). Vykonali sme dodatočné opatrenia pre prenos údajov z EÚ, EHP a krajiny sídla vášho zamestnávateľa do iných krajín s cieľom ochrany vašich osobných údajov. Pokiaľ máte záujem o prehľad zavedených bezpečnostných záruk, podajte, prosím, žiadosť prostredníctvom www.abb.com/privacy

Kategória príjemcu  

Umiestnenie príjemcu 

Účel 

Sesterské a dcérske spoločnosti ABB 

Pozrite zoznam dcérskych spoločností ABB 

Účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov od vášho manažéra/nadriadeného v ABB, ľudských zdrojov v ABB, financií ABB, IT podpory ABB, GBSs ABB (centrá globálnych obchodných služieb), ktoré podporujú ľudské zdroje/financie/obstarávanie a logistiku 24/7 a oddelenia pre obstarávanie zaoberajúce sa dodávateľmi ABB 

Obchodní partneri ABB (ako je dočasná práca a náborové služby/váš zamestnávateľ alebo spoločnosť prostredníctvom ktorej ste pridelení ABB), distribútori a agenti

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov 

Poskytovatelia služieb, ako sú IT služby vrátane IT podpory, konzultačných služieb, outsourcingových služieb, nezávislých sprostredkovateľov, spracovateľov platieb, ratingových a hodnotiacich služieb, odborných a poradenských služieb vrátane účtovníkov, audítorov, právnikov, poisťovateľov, bankárov, náborárov, cestovných kancelárií a iných poradcov alebo poskytovateľov služieb pracujúcich v mene ABB 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov 

Potenciálni či aktuálni nadobúdatelia obchodov a aktív spoločnosti ABB 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Na posúdenie príslušných obchodov či aktív alebo na účely popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov 

Príjemcovia, ako to vyžaduje platné právo alebo zákonný proces, pre úrady presadzujúce zákon alebo vládne úrady atď. 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Pokiaľ to vyžaduje platný zákon alebo zákonná požiadavka štátnych orgánov alebo platná zákonná požiadavka 

Kópiu záruk, ktoré uplatňujeme na zabezpečenie vašich osobných údajov, si môžete vyžiadať prostredníctvom www.abb.com/privacy.  

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 

Na základe platnej legislatívy musí ABB uchovávať určité osobné údaje počas minimálne stanovenej lehoty. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Vo všeobecnosti sa osobné údaje uchovávajú počas trvania vašej pridelenej práce. 

Pokiaľ je to právne vyžiadané na daňové a evidenčné účely, uchovávame požadovanú verziu vašich osobných údajov (zvyčajne 5-10 rokov po ukončení pridelenia). Po tomto období vaše osobné údaje bezpečne odstránime. V prípade vášho osobitného súhlasu udeleného ABB na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely uchovávame potrebné osobné údaje, kým nám neoznámite, že už si neželáte dostávať marketingové oznámenia ABB a vtedy bezpečne odstránime osobné údaje. 

Platné právne predpisy v oblasti ochrany údajov zároveň požadujú, aby sme osobné údaje v podobe umožňujúcej identifikáciu dotknutej osoby neuchovávali dlhšie, ako je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na základe nastavenia IT aplikácií a zásad zaisťujeme, aby vaše osobné údaje boli zmazané ihneď potom ako ich už nepotrebujeme. 

9. Zabezpečenie a monitorovanie systémov ABB  

ABB berie zabezpečenie svojich údajov veľmi vážne, vrátane vašich údajov a digitálnych obchodných aktív ABB. ABB to považuje za spoločnú zodpovednosť, podniká nevyhnutné kroky na zabezpečenie takýchto údajov a predpokladá, že jej dodávatelia budú robiť to isté. O našich bezpečnostných opatreniach a našej zodpovednosti si môžete prečítať viac v End User Security Policy

10. Monitorovanie systémov ABB 

Z obchodných dôvodov a s cieľom zachovania opatrení na IT zabezpečenie: zhromažďujú a monitorujú sa informácie o používaní systémov ABB, vrátane telefónnych čísel (mobilných telefónov a pevných liniek) a počítačových systémov (vrátane e-mailových adries a prístupu na internet) a akékoľvek ich osobné použitie a tieto informácie sa používajú v prípade nutnosti na zabezpečenie systémov ABB a súladu s bezpečnostnými zásadami skupiny ABB a v súlade s platnými zákonmi. Pokiaľ získate prístup k službám na základe hesla a prihlasovacieho mena v rámci IT a komunikačných systémov ABB, môže to znamenať, že ABB bude mať prístup k vašim prístupovým údajom. 

Monitorovanie sa vykonáva len vtedy, pokiaľ to vyžadujú právne predpisy (v povolenom rozsahu) a v prípade, keď je to nevyhnutné a oprávnené z obchodných dôvodov. Výsledné protokolové súbory sa uchovávajú počas minimálnej lehoty v súlade s časťou 8. Vyžaduje sa to z toho dôvodu, aby bolo možné zisťovať prípady pokusov o zneužitie či iné bezpečnostné udalosti a aby boli k dispozícii informácie pre prípadné vyšetrovanie a následné kroky. V rozsahu, v ktorom to povoľuje zákon a interné zásady, je možné podniknúť kroky na základe disciplinárnych postupov. 

Ak je to nevyhnutné, tieto informácie sa môžu odovzdať polícii alebo iným dozorným orgánom. Vyšetrovanie a odhaľovanie informácií príslušným úradom sa môže vykonávať iba v rozsahu povolenom zákonom. 

11. Práva dotknutej osoby 

V závislosti od jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate a v ktorej sa spracúvajú vaše osobné údaje, môžete mať tieto práva:  

Práva na ochranu osobných údajov 

Čo to znamená 

Právo na prístup k svojím údajom 

Máte nárok požiadať ABB o potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané a o získanie ich kópie. 

Právo požiadať o opravu svojich údajov 

Môžete požadovať okamžitú opravu nepresných či neúplných osobných údajov, ktoré spracúvame.  

Právo na výmaz svojich údajov 

Môžete požadovať, aby sa osobné údaje vymazali, pokiaľ už ďalej nie sú potrebné a pokiaľ nás právne predpisy zaväzujú tieto údaje zmazať alebo pokiaľ je ich spracúvanie nezákonné.  

Právo na obmedzenie spracúvania údajov 

Za konkrétnych okolností máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov.  

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné potreby alebo požiadať o ich prenos tretej strane.  

Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov 

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov v prípade, že ho vykonávame na základe našich oprávnených záujmov, pokiaľ vaše záujmy prevážia naše oprávnené záujmy.  

Právo na odvolanie súhlasu 

Pokiaľ vás ABB požiadala o súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a že vašej žiadosti nemôže vždy byť možné celkom vyhovieť. Napríklad nie vždy je možné vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, pretože môžeme mať zákonnú povinnosť alebo zmluvnú povinnosť spracúvať príslušné osobné údaje. 

O uplatnenie práva na ochranu údajov môžete požiadať prostredníctvom www.abb.com/privacy.  

Kontaktné a ďalšie informácie 

Ak chcete získať prístup k vašim osobným údajom, využiť ktorékoľvek z vašich práv, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov zo strany ABB ABB, kontaktujte nás prostredníctvom našej zodpovednej osoby na privacy@abb.com alebo podajte sťažnosť na www.abb.com/privacy

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že sme nezákonne spracúvali vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne; príslušným dozorným orgánom je dozorný orgán v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.  

Dátum zverejnenia: 29 November 2019