Vyhláška o ochrane osobných údajov zamestnancov

1. Úvod 

Táto Vyhláška o ochrane osobných údajov zamestnancov (ďalej len „vyhláška“) platí pre všetky spoločnosti skupiny ABB Group, t. j. ABB Ltd a všetky subjekty, v ktorých ABB Ltd má, či už priamo alebo nepriamo, väčšinovú účasť alebo v ktorej vlastní či ovláda väčšinu hlasovacích práv. Spoločnosť ABB, ktorá je vaším zamestnávateľom (ďalej len „ABB“ alebo „my“), je zodpovedná za spracovávanie vašich osobných údajov a kontroluje ich používanie v súlade s touto vyhláškou.  

V spoločnosti ABB je hlavnou prioritou rešpektovanie vašich práv na ochranu údajov. Táto vyhláška vysvetľuje, ako používame vaše osobné údaje a aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje.  

2. Kto je zodpovedný za spracovávanie vašich osobných údajov? 

Za ochranu vašich osobných údajov zodpovedá spoločnosť ABB Ltd a jej dcérske a sesterské spoločnosti Vzhľadom na platné zákony z oblasti ochrany súkromia a osobných údajov je hlavným prevádzkovateľom vašich osobných údajov tá dcérska/sesterská spoločnosť ABB, ktorá je vaším súčasným (alebo bývalým) zamestnávateľom. Ostatné dcérske/sesterské spoločnosti ABB môžu takisto dostávať a spracovávať vaše osobné údaje, buď ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, a táto vyhláška sa vzťahuje aj na ne. 

3. Aké typy informácií môžeme zhromažďovať a používať?  

Zhromažďujeme a používame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v súvislosti s vaším pracovným pomerom v spoločnosti ABB. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov: 

 • Osobné údaje a identifikačné údaje, napr. meno, bydlisko a adresa zamestnania, súkromné a pracovné telefónne číslo, osobná a pracovná e-mailová adresa či akékoľvek iné kontaktné údaje, dátum a krajina narodenia. 

 • Osobné údaje týkajúce sa rodinných a sociálnych pomerov, napr. pohlavie, vek, rodinný stav (vrátane mena a kontaktných údajov najbližšieho príbuzného).  

 • Osobné údaje týkajúce sa pracovného pomeru, napr. číslo zamestnanca, podpis, pracovné postavenie, číslo sociálneho zabezpečenia a daňové číslo, číslo poistenca, krajina pobytu, národnosť, fotografia, kontakty pre mimoriadne situácie a informácie o pase, pracovnom povolení, statuse prisťahovalca a cestovných vízach. 

 • Kvalifikácia, napr. kvalifikácia a osvedčení, z aktuálnych aj predchádzajúcich pozícií, vzdelávacie kurzy a školenia, životopis, záznamy o dosiahnutom vzdelaní a praxi, v niektorých prípadoch: kontaktné údaje osôb poskytujúcich referencie a výsledky posúdenia spôsobilosti a posudky z pohovorov/spätná väzba. 

 • Informácie o zamestnaní a práci, napr. pracovná pozícia, funkcia, pracovná zmluva, ID pre výplatnú listinu, vedúci oddelenia, pracovná skupina, história výkonu, pracovné postavenie, informácie o čerpanej dovolenke, záznamy o pracovnom čase, záznamy o školení, ciele výkonu a ciele rozvoja. V niektorých prípadoch môžeme takisto zaznamenávať výsledky posúdenia spôsobilosti, hlásenia o bezpečnosti a nehodovosti a profesijnú spätnú väzbu. 

 • Informácie týkajúce sa náhrad, príspevkov, dávok a výdavkov, napr. údaje o plate, údaje o mzdovej listine, číslo penzijného poistenia a odvody na penzijné poistenie, dávky nezahrnuté vo výplate, prémie, náhrady, akciové opcie, vyživované osoby, príjemcovia dávok alebo uvedenie zdravotných výhod, bankové výpisy, nároky na úhradu výdavkov a potvrdenky, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, výdavky za telefón a údaje o poistení. 

 • Elektronické identifikačné údaje a informácie (pokiaľ má zamestnanec prístup k týmto systémom či aplikáciám alebo je nimi ovplyvnený), napr. záznamy o prístupe, používaní IT a internetu, identifikačné údaje o zariadení (ID mobilného zariadenia, PC atď.), registračné a prístupové údaje, IP adresa, údaje o sledovaní a analytické údaje, záznamy (napr. záznamy hlasovej schránky/volania), príspevky na firemných platformách (napr. Yammer), údaje na obnovu hesla, informácie získané prostredníctvom nástrojov IT zabezpečenia. 

 • Finančné a iné údaje, napr. informácie o účte, kontroly kredibility, platobné údaje a transakcie, informácie o vyšetrovaní a disciplinárna história. 

 • Ďalšie osobné údaje (ktoré môžu zahŕňať špeciálne kategórie informácií, ako sú uvedené nižšie) najmä v prípadoch, keď vy alebo iné osoby (napr. vaši kolegovia) môžete zaznamenať tieto údaje v našich systémoch, programoch a aplikáciách, napr. obchodné dokumenty obsahujúce osobné údaje (napr. vyšetrovanie, otázky, sťažnosti a súvisiace záznamy; e-maily; hlásenia; zmluvy; prezentácie; zápisy z rokovaní; výsledky práce), fotografie, obrázky a/alebo videá. 

Nižšie uvedené typy osobných údajov sa môžu prípadne zhromažďovať a spracovávať iba v súlade s platnými miestnymi zákonmi vo vašej krajine pobytu.  

 • Osobitné kategórie osobných údajov, napr.: 

  • členstvo v náboženských kongregáciách (napr. pokiaľ sa to vyžaduje na daňové účely); 

  • zdravotné a lekárske informácie, vrátane miery postihnutia, špeciálnych pracovných podmienok (napr. stôl na prácu v stoji) a zdravotníckych pomôcok potrebných na pracovisku, informácie o pracovných úrazoch a chorobách z povolania, údaje pre prípad mimoriadnej udalosti pri cestách (krvná skupina, anamnéza, alergia); 

  • rasa alebo etnický pôvod (napr. pokiaľ sa tento údaj používa na účely zaistenia rozmanitosti);  

  • v niektorých prípadoch: členstvo v odboroch, politické názory a sexuálny život alebo sexuálna orientácia (napr. pokiaľ je tento údaj nevyhnutný na vyšetrovanie, či v prípade nerovného zaobchádzania). 

 • Údaje týkajúce sa rozsudkov a trestných činov, napr. informácie o kriminálnej histórii a informácie zo zoznamu sankcií v tom rozsahu, v ktorom sa vyžadujú na účely posúdenia kriminálnej histórie a povinností v rámci procesu Spoznaj svojho zákazníka („KYC“) a v oblasti opatrenia proti praniu špinavých peňazí („AML“).

 • V rozsahu, v ktorom musíme plniť naše záväzky, údaje získané z verejne prístupných zdrojov alebo údaje, ktoré zákonne odovzdali tretie strany (napr. úverová firma), napr. údaje vo verejných profesijných sociálnych médiách (napr. LinkedIn), údaje z kontroly biografických informácií. 

V prípade, že by ste chceli dostať informácie o konkrétnej činnosti v oblasti spracovania osobných údajov, môžete si podať žiadosť na www.abb.com/privacy

4. Prečo používame vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje, ako sú uvedené vyššie, môžeme používať na nasledujúce účely:  

 • riadenie ľudských zdrojov, vrátane organizačnej a personálnej administratívy, riadenie pracovného času, zlepšovanie a udržiavanie efektívnej administratívy zamestnancov, interná analýza pracovných síl, podávanie hlásení a plánovanie; 

 • riadenie presunu zamestnancov z iných sesterských spoločností a následné plánovanie; 

 • riadenie miezd, náhrad a dávok, vrátane poskytovania výhod zamestnancom a udržiavanie miezd, náhrady vrátane duševného vlastníctva, príspevkov, dávok, poistenia, dôchodkov a preskúmania výkonu; 

 • riadenie talentov a akvizícií, vrátane náboru, posúdenie vhodnosti a pracovnej spôsobilosti, kontroly biografických údajov a overenie kvalifikácie, žiadosti o referencie a poskytovanie referencií; 

 • riadenie vzdelávania a vývoja, vrátane osvedčenia, školenia zamestnancov a vykonávania posúdenia a prieskumy spokojnosti zamestnancov; 

 • procesy týkajúce sa nástupu a odchodu, vrátane medzinárodných presunov a ukončenia pracovných pomerov; 

 • riadenie nemocenskej a ďalšieho voľna a dovolenky; 

 • interné programy bezpečnosti a ochrany zdravia, vrátane záznamov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a nehôd alebo hlásenia a riadenia kvality procesu; 

 • riadenie ciest a výdavkov a organizácia služobných ciest, vrátane monitorovania osôb na služobných cestách s cieľom poskytovania podpory pri mimoriadnych bezpečnostných alebo zdravotných situáciách; poskytovanie cestovného zabezpečenia, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a na voliteľnom základe pomoc pri poskytovaní bezpečnostnej podpory pri mimoriadnych situáciách; 

 • vykonávanie povinností a uplatňovanie špeciálnych práv v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia alebo na základe kolektívnej zmluvy; 

 • interné a externé komunikácie organizácie ABB a zastupovanie ABB vrátane obchodného registra a vydávania plnej moci; 

 • organizovanie akcií ABB a dokumentovanie týchto akcií, vrátane riadenia a organizácie interných kampaní, akcií a schôdzí netýkajúcich sa marketingu; 

 • riadenie aktív ABB, vrátane obrázkov a videí zobrazujúcich zamestnancov či iné osoby dostupných na prevzatie na intranete ABB, webových stránkach ABB atď.; 

 • finančné a zdieľané účtovné služby poskytujúce záznamy na hlásenia, objednávanie za hotovosť a nákup služieb; 

 • reorganizácia, akvizícia a predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností; 

 • obchodné hlásenie, štatistika a analytika; 

 • monitorovanie a audit súladu činností zamestnancov na pracovisku s firemnými zásadami ABB, zmluvnými záväzkami a právnymi požiadavkami, vrátane disciplinárnych krokov; 

 • vykonávanie auditov, preskúmaní a regulačných kontrol s cieľom plnenia záväzkov voči regulačným úradom; 

 • riadenie, riziká a súlad, vrátane súladu so zákonmi, presadzovanie práva, požiadaviek súdov a regulačných orgánov (napr. postup overovania totožnosti zákazníkov, označovaný ako poznaj svojho zákazníka („KYC“)/účely monitorovania opatrení proti praniu špinavých peňazí („AML“), cla a celosvetový obchodný súlad) a prevencia, zisťovanie, vyšetrovanie a náprava zločinov a podvodov alebo zakázaných činností či iná ochrana zákonných práv a zavádzanie, uplatňovanie či obhajovanie zákonných nárokov; 

 • riadenie zákazníckych vzťahov, spracovávanie objednávok a poskytovanie zákazníckej podpory, spracovávanie, posudzovanie a odpovedanie na požiadavky a otázky;  

 • riadenie dodávateľov, zhotoviteľov, poradcov a ďalších odborníkov, vrátane osobných stretnutí, spracovávanie a realizácia nákupov a faktúr a riadenie životného cyklu zmlúv; 

 • využívanie pracovných výkonov a výrobkov a na referenciu v dokumentoch, napr. výkresy, nákupné objednávky, predajné objednávky, faktúry, hlásenia;  

 • prístup do riadiaceho systému zaisťujúceho elektronicky riadený vstup a/alebo výstup pre oprávnené osoby na miesta s obmedzením prístupu a záznamy o zamestnancoch na mieste vykonávania prác pre prípad mimoriadnej situácie; 

 • zisťovanie narušenia, vrátane monitorovania násilného vniknutia vykonávaného tretími stranami, monitorovanie hraníc, vnútorných kontrolných bodov a doplnkové dozorné monitory pre systémy údržby miesta/automatizované systémy; 

 • údržba a ochrana zabezpečenia výrobkov, zariadení, služieb, systémov, sietí, počítačov a informácií, prevencia a zisťovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov a ďalších trestných činov a zaisťovanie obchodnej kontinuity a 

 • riadenie IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúru vrátane zálohovania dát, podpory informačných systémov a servisných krokov na riadenie aplikácií, podpory koncových používateľov, testovania, údržby, zabezpečenia (vrátane reakcií, rizika, zraniteľnosti, reakcií na porušenie), hlavných dát a pracovného prostredia, vrátane riadenia používateľských účtov, prideľovania softvérových licencií, zabezpečenie a vykonávanie testovania a obchodnej kontinuity. 

Zhromažďujeme iba tie vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyššie popísané účely. Niektoré vaše zhromaždené osobné údaje sa týkajú vášho najbližšieho príbuzného a kontaktov pre mimoriadne situácie. V takýchto prípadoch sa od vás požaduje, aby ste príslušné osoby informovali o tejto vyhláške. 

V prípade, že pracujete na pracovisku tretej strany (napríklad v mieste alebo zariadení zákazníka spoločnosti ABB), táto tretia strana môže vyžadovať prístup k vašim osobným údajom na svoje účely ako správca údajov. V týchto prípadoch dostanete alebo môžete dostať samostatnú vyhlášku ochrany osobných údajov od príslušného správcu údajov. 

Čo sa stane, pokiaľ nám neposkytnete informácie, ktoré požadujeme? 

V prípadov, keď sa to týka krokov spracovania údajov súvisiacich s vaším pracovným pomerom (ako je uvedené vyššie), spoločnosť ABB vás bez určitých osobných údajov nebude môcť zodpovedajúcim spôsobom zamestnať a vy nebudete môcť uplatňovať svoje zamestnanecké práva, pokiaľ nám neposkytnete požadované osobné údaje. Aj keď vám nemôžeme prikázať, aby ste svoje osobné údaje s nami zdieľali, upozorňujeme, že to môže mať následky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť váš pracovný pomer, napr. nemožnosť uplatňovať svoje zákonné práva alebo dokonca pokračovať v pracovnom pomere. Kedykoľvek vás požiadame o poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov, vždy uvedieme, aké osobné údaje sa požadujú a aké osobné údaje môžete poskytnúť dobrovoľne.  

5. Právny základ, na ktorom staviame 

Používanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely (v časti 4) je založené na nasledujúcom právnom základe, podľa situácie: 

 • Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia záväzkov stanovených vo vašej pracovnej zmluve s nami a v podobných kolektívnych pracovných dohodách alebo v rámci opatrení pred uzatvorením zmluvy s cieľom uzatvorenia pracovného pomeru a súvisiacich zmlúv;  

 • V niektorých prípadoch je základom náš oprávnený záujem na spracovávaní vašich osobných údajov, pokiaľ tento nie je prevážený vašimi záujmami na ochranu osobných údajov. Tieto záujmy môžu zahŕňať: 

  • monitorovanie (napríklad prostredníctvom IT systémov), vyšetrovanie a zaistenie súladu s právnymi, regulačnými, štandardizačnými a internými požiadavkami a zásadami spoločnosti ABB; 

  • prevenciu podvodov a trestnej činnosti, vrátane vyšetrovania tejto činnosti, zneužívanie aktív, výrobkov a služieb spoločnosti ABB a v nutnom rozsahu zaistenie bezpečnosti siete a informácií a 

  • prenos osobných údajov v rámci skupiny ABB na interné administratívne účely, napr. poskytovanie centralizovaných služieb. 

Kópiu posúdenia našich oprávnených záujmov na spracovaní vašich osobných údajov si môžete vyžiadať na www.abb.com/privacy

 • V niektorých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje na základe zákonných požiadaviek, napríklad na základe pracovného práva alebo zákona o sociálnom zabezpečení, príspevkoch, daniach alebo oznamovacej povinnosti, povinnosti spolupracovať s úradmi alebo zákonných lehotách uchovávania údajov, aby sme spĺňali naše zmluvné záväzky ako zamestnávateľ; 

 • Vo výnimočných prípadoch môžeme požadovať váš súhlas v okamihu zhromaždenia vašich osobných údajov, napríklad fotografií, komunikačných materiálov a akcií. Pokiaľ vás požiadame o súhlas s cieľom použitia vašich osobných údajov na konkrétny účel, pripomenieme vám, že máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a budeme vás informovať, ako to môžete urobiť.  

Vzhľadom na osobitné kategórie osobných údajov budeme tieto údaje spracovávať iba v súlade s platným právom a: 

 • s vaším výslovným súhlasom na konkrétne činnosti v súlade s platným právom; 

 • ak je to nevyhnutné na uplatnenie práv na základe pracovnej zmluvy, zákona o sociálnej ochrane alebo na základe oprávnenia kolektívnou dohodou alebo na účely preventívnej či pracovnej liečby či s cieľom posúdenia pracovnej schopnosti alebo 

 • ak je to nevyhnutné na vznesenie, uplatnenie či obranu zákonného nároku. 

Vzhľadom na osobné údaje týkajúce sa trestných obvinení či trestných činov, tieto údaje spracovávame iba v prípade, keď to povoľujú platné (miestne) zákony. 

6. Strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje (v EÚ a EHP a mimo nich alebo mimo krajiny, v ktorej má sídlo váš zamestnávateľ)) 1

S ďalšími sesterskými spoločnosťami ABB alebo tretími stranami zdieľame vaše osobné údaje, iba pokiaľ je to nevyhnutné na účely v nižšie uvedenej tabuľke. Pokiaľ zdieľame vaše osobné údaje so sesterskou spoločnosťou alebo treťou stranou a tieto sa prenášajú alebo sa k nim umožní prístup z miesta mimo Európskej únii (ďalej len „EÚ“) a Európsky hospodársky priestor (ďalej len „EHP“) alebo mimo krajiny, kde má sídlo váš zamestnávateľ, vždy zavádzame zodpovedajúce bezpečnostné záruky na ochranu vašich osobných údajov. Príklady týchto záruk sú rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti (viac informácií tu), štandardné zmluvné doložky (viac informácií tu), certifikát Privacy Shield (viac informácií tu) a záväzné firemné pravidlá, ktoré niektorí naši dodávatelia prijali (viac informácií tu). Vykonali sme dodatočné opatrenia pre prenos údajov z EÚ, EHP a krajiny sídla vášho zamestnávateľa do iných krajín s cieľom ochrany vašich osobných údajov. Pokiaľ máte záujem o prehľad zavedených bezpečnostných záruk, podajte, prosím, žiadosť na www.abb.com/privacy.

Kategória príjemcu  

Umiestnenie príjemcu 

Účely 

Sesterské a dcérske spoločnosti ABB 

Pozritezoznam dcérskych a sesterských spoločností 

Účely popísané v časti 4, vrátane riadenia ľudských zdrojov, riadenia talentov a organizácie interných školení a akcií. 

Zákazníci, distribútori, zástupcovia a ďalší obchodní partneri spoločnosti ABB 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo)  

Účely popísané v časti 4, vrátane zadávania projektov, vykonávania auditov, preskúmania a regulačných kontrol, riadenia vzťahov so zákazníkmi a riadenia cestovania a výdavkov. 

Poskytovatelia služieb  

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

IT služby, ľudské zdroje a školenia, spracovatelia miezd a výplat, profesionálne a poradenské služby vrátane účtovných, audítorov, právnikov, poistiteľov, bankárov, náborárov, cestovných agentúr a ďalších poradcov pracujúcich v mene spoločnosti ABB. 

Penzijné fondy, odborové a priemyselné organizácie a asociácie  

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Účely popísané v časti 4. 

Potenciálni či aktuálni nadobúdatelia obchodov a aktív spoločnosti ABB 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Na posúdenie príslušných obchodov či aktív alebo na účely popísané v časti 4. 

Príjemcovia, ako to vyžaduje platné právo alebo zákonný proces, pre úrady presadzujúce zákon alebo vládne úrady atď. 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Pokiaľ to vyžaduje platný zákon alebo zákonná požiadavka vládnych úradov alebo platná zákonná požiadavka. 

Kópiu záruk, ktoré uplatňujeme na zabezpečenie vašich osobných údajov, si môžete vyžiadať na www.abb.com/privacy.  

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 

Na základe platnej legislatívy musí spoločnosť ABB uchovávať určité osobné údaje počas minimálne stanovenej lehoty. Napríklad pracovné zmluvy a informácie o výplatách a náhradách je nutné uchovávať minimálne počas lehoty stanovenej na základe miestnej obchodnej a daňovej legislatívy.  

Platné zákony v oblasti ochrany údajov zároveň požadujú, aby sme osobné údaje v identifikovanej podobe neuchovávali dlhšie, ako je to nevyhnutne nutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú. Na základe nastavenia IT aplikácií a zásad zaisťujeme, aby vaše osobné údaje boli zmazané, hneď ako ich už nepotrebujeme.  

Lehotu uchovávania informácií, ktoré vedieme, môžete nájsť v našej Smernici riadenia záznamov GD/LI-44 alebo vo vašej miestnej smernici riadenia záznamov. Po vypršaní príslušnej lehoty uchovávania budú vaše osobné údaje bezpečne zmazané alebo anonymizované, pokiaľ neexistujú konkrétne okolnosti, ktoré vyžadujú ďalšie uchovávanie týchto osobných údajov, napr. zákonné alebo regulačné povinnosti alebo riešenie prípadných sporov.  

Pre viac informácií týkajúcich sa konkrétnej lehoty uchovávania, ktorá sa vzťahuje na vaše osobné údaje, podajte, prosím, žiadosť na www.abb.com/privacy.  

8. 
Zabezpečenie a monitorovanie systémov a miest ABB  

Spoločnosť ABB berie zabezpečenie svojich údajov veľmi vážne, vrátane vašich údajov a digitálnych obchodných aktív spoločnosti ABB. Spoločnosť ABB to považuje za spoločnú zodpovednosť, podniká nevyhnutné kroky na zabezpečenie týchto údajov a predpokladá, že jej zamestnanci budú robiť to isté. O našich bezpečnostných opatreniach a našej zodpovednosti si môžete prečítať viac v End User Security Policy

Monitorovanie systémov ABB 

Z obchodných dôvodov a s cieľom zachovania opatrení na IT zabezpečenie: zhromažďujú a monitorujú sa informácie o používaní systémov spoločnosti ABB, vrátane telefónnych čísel (mobilných telefónov a pevných liniek) a počítačových systémov (vrátane e-mailových adries a prístupu na internet) a akékoľvek ich osobné použitie a tieto informácie sa používajú v prípade nutnosti na zabezpečenie systémov ABB a súladu s bezpečnostnými zásadami skupiny ABB a v súlade s platnými zákonmi. Pokiaľ získate prístup k službám na základe hesla a prihlasovacieho mena v rámci IT a komunikačných systémov spoločnosti ABB, môže to znamenať, že spoločnosť ABB bude mať prístup k vašim prístupovým údajom.  

Monitorovanie sa vykonáva len vtedy, pokiaľ to vyžaduje zákon (v povolenom rozsahu) a v prípade, keď je to nevyhnutné a oprávnené z obchodných dôvodov. Výsledné protokolové súbory sa uchovávajú počas minimálnej lehoty v súlade s časťou 7. Vyžaduje sa to z toho dôvodu, aby bolo možné zisťovať prípady pokusov o zneužitie či iné bezpečnostné udalosti a aby boli k dispozícii informácie pre prípadné vyšetrovanie a následné kroky. V rozsahu, v ktorom to povoľuje zákon a interné zásady, je možné podniknúť kroky na základe disciplinárnych postupov. 

Ak je to nevyhnutné, tieto informácie sa môžu odovzdať polícii alebo iným orgánom presadzujúcim zákon. Vyšetrovanie a odhaľovanie informácií príslušným úradom sa môže vykonávať iba v rozsahu povolenom zákonom. 

9. Právo na ochranu vašich údajov 

Máte nárok na určité práva vzhľadom na informácie, ktoré sa vás týkajú. 

Právo na ochranu údajov 

Čo to znamená 

Právo na prístup k svojím údajom 

Máte nárok požiadať spoločnosť ABB o prehľad osobných údajov, ktoré sa o vás vedú, a o získanie ich kópie. 

Právo požiadať o opravu svojich údajov 

Môžete požadovať okamžitú opravu nepresných či nekompletných osobných údajov, ktoré o vás vedieme.  

Právo na vymazanie svojich údajov 

Môžete požadovať, aby sa osobné údaje vymazali, pokiaľ už ďalej nie sú potrebné a pokiaľ nás platné zákony zaväzujú tieto údaje zmazať alebo pokiaľ je ich spracovávanie nezákonné.  

Právo na obmedzenie spracovania údajov 

Za konkrétnych okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.  

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo dostať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné potreby alebo požiadať o ich prenos tretej strane.  

Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov 

Máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich údajov v prípade, že ho vykonávame na základe našich zákonných záujmov, pokiaľ vaše práva na ochranu údajov prevážia naše zdôvodnenie zákonných záujmov.  

Právo na odvolanie súhlasu 

Pokiaľ vás spoločnosť ABB požiadala o súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek vziať späť. 

Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a že vašej žiadosti nemôže vždy byť možné celkom vyhovieť. Napríklad niekedy nie je možné vaše osobné údaje zmazať alebo ich spracovanie obmedziť, pretože môžeme mať zákonné záväzky alebo zmluvnú povinnosť viesť príslušné osobné údaje.  

O uplatnenie akéhokoľvek práva na ochranu údajov môžete požiadať na www.abb.com/privacy.

10. Kontaktné a ďalšie informácie 

Pokiaľ požadujete prístup k svojím osobným údajom, uplatnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa toho, ako spoločnosť ABB spracováva vaše osobné údaje, kontaktujte, prosím, Kanceláriu skupiny pre otázky osobných údajov na privacy@abb.com alebo podajte sťažnosť na www.abb.com/privacy.  

Pokiaľ nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame v rozpore so zákonom, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov vo vašej krajine pobytu alebo miesta vykonávania práce alebo sa usilovať o nápravu prostredníctvom súdu, pokiaľ sa domnievate, že mohlo dôjsť k porušeniu zákonov na ochranu osobných údajov (a vašich práv).  

 Dátum zverejnenia: 21. august 2019