Çalışan Gizlilik Bildirimi

1. Giriş 

İşbu Çalışan Gizlilik Bildirimi ("Bildirim") ABB Ltd ve ABB Ltd'nin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olduğu veya bunları kontrol ettiği kuruluşlar anlamına gelen ABB Şirketler Grubu için geçerlidir. İşveren sıfatıyla ABB şirketi ("ABB" veya "biz" olarak anılacaktır) kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumludur ve bu kişisel bilgilerin işbu Bildirim uyarınca kullanılma şeklini kontrol eder.  

ABB'de bilgi koruma haklarınıza saygı gösterilmesi ilk önceliğimizdir. İşbu Bildirimde hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl kullandığımız ve kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız açıklanmıştır.  

2. Kişisel bilgilerinizi işleme sorumluğu kime aittir? 

Kişisel bilgilerinizden ABB Ltd ve bağlı şirketleri sorumludur. Yürürlükte olan gizlilik ve veri koruma yasaları uyarınca bilgilerinizle ilgili ilk sorumlu şimdiki (veya eski) işvereniniz olan ABB bağlı şirketidir. ABB'nin diğer bağlı şirketleri de sorumlu veya işleyen sıfatıyla kişisel bilgilerinize erişebilir ve bu bilgileri işleyebilir ve işbu Bildirim bu bağlı şirketler için de aynı şekilde geçerlidir. 

3. Ne tür bilgileri topluyoruz ve kullanıyoruz? 

ABB'deki istihdamınızla bağlantılı olarak sizinle ilgili kişisel bilgiler topluyoruz ve kullanıyoruz. Aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini toplayabiliriz: 

 • Ad, ev ve iş adresi, ev ve iş telefon numarası, özel ve iş e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri, doğum tarihi ve ülke gibi kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri. 

 • Cinsiyet, yaş, medeni hal ve aile durumu gibi aile ve sosyal durum hakkındaki kişisel bilgiler (yakın akrabanın adı ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere).  

 • Çalışan numarası, imza, istihdam durumu, sosyal güvenlik ve vergi numarası, sigorta numarası, ikamet edilen ülke, uyruk, fotoğraf, acil durumda iletişim kurulacak kişiler ve pasaport bilgileri, iş ve oturma izni, göçmenlik durumu ve seyahat vizesi bilgisi gibi istihdamla ilgili kişisel bilgiler. 

 • Mevcut ve önceki pozisyonlar, öğrenim ve eğitim kursları, özgeçmiş/CV, eğitim ve işyerinde başarı kayıtları ve bazı durumlarda: referansların iletişim bilgileri ve yetenek değerlendirmesi sonuçları ve görüşme değerlendirmesi/geri bildirim dahil olmak üzere nitelikler ve sertifikalar gibi nitelikler. 

 • Pozisyon, unvan, iş akdi, maaş bordrosu numarası, bölüm müdürü, iş bandı, performans geçmişi, istihdam durumu, izin bilgileri, çalışma süresi kaydı, eğitim kayıtları, performans hedefleri ve gelişim hedefleri gibi işle ilgili bilgiler ve çalışma ölçütleri. Bazı durumlarda, ayrıca yetenek değerlendirmelerinin sonuçlarını, güvenlik raporlarını ve olaylarını ve profesyonel geri bildirimleri de kaydedebiliriz. 

 • Maaş bilgileri, bordro bilgileri, emeklilik planı numarası ve katkı payları, maaş dışı sosyal yardımlar, ikramiyeler, ücretlendirme, hisse senedi opsiyonları, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, lehtarlar veya sağlık yardımı adayları, banka hesap durumları, masraf talepleri ve makbuzları, banka hesabı bilgileri, kredi kartı bilgileri, telefon giderleri ve sigorta bilgileri gibi ücretlendirme, ödenekler, sosyal yardımlar ve giderlerle ilgili bilgiler 

 • Erişim günlükleri, bilgi teknolojisi ve internet kullanımı, cihaz tanımlayıcılar (cep telefonu kimliği, bilgisayar kimliği, vb.), kayıt ve oturum açma kimlik bilgileri, IP adresi, izleme ve analitik bilgileri, kayıtlar (ör. sesli posta/arama kayıtları), kurumsal platformlara yapılan gönderiler (ör. Yammer), parola kurtarma bilgileri, bilgi teknolojisi güvenlik araçları üzerinden elde edilen bilgiler gibi elektronik tanımlama verileri ve bilgileri (çalışanın erişime sahip olduğu veya bu sistemlerden veya uygulamalardan etkilendiği durumlarda) 

 • Hesap bilgileri, kredi çekleri, ödeme bilgileri ve işlemleri, araştırma bilgileri ve disiplin geçmişi gibi finansal ve diğer bilgiler. 

 • Kişisel bilgiler içeren iş belgeleri (ör. sorgular, sorular, şikayetler, siparişler ve ilgili kayıtlar; e-postalar; raporlar; sözleşmeler; sunumlar, tutanaklar; iş ürünleri), fotoğraflar, resimler ve/veya videolar gibi kendinizin veya başka kişilerin (iş arkadaşlarınız gibi) sistemlerimize, programlarımıza ve uygulamalarımıza kaydetmiş olabileceği diğer kişisel bilgiler (aşağıdaki belirtilen şekilde özel kategorileri içerebilir). 

Aşağıda belirtilen kişisel bilgi türleri yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olan yerel yasalar uyarınca toplanır ve işlenir.  

 • Özel kişisel bilgi kategorileri, ör.: 

  • dini cemaatlere üyelik (ör. vergi nedeniyle gerekmesi halinde); 

  • engellilik durumu, özel çalışma koşulları (ayakta durma masası gibi) ve tesislerde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar, işle ilgili yaralanma ve hastalık bilgileri, seyahat acil durum desteği bilgileri (kan tipi, tıbbi geçmiş, alerjiler) gibi sağlık ve tıbbi bilgiler; 

  • ırk veya etnik köken (ör. çeşitlilik amacıyla kullanılan durumlarda);  

  • bazı durumlarda: sendika üyeliği, siyasi fikirler ve cinsel yaşam veya cinsel yönelim (ör. eşit olmayan uygulama soruşturmalarında kullanılan durumlarda). 

 • Sabıka kaydı taraması ve Müşterini Tanı ("KYC") ve Kara Para Aklamayı Önleme ("AML") yükümlülükleri uyarınca gereken ölçüde sabıka kaydı bilgileri ve suç listesi bilgileri gibi cezai hükümler ve suçlar hakkındaki bilgiler.  

 • Yükümlülüklerimizi yerimize getirebilmemiz için gereken ölçüde, kamu kurumu niteliğindeki sosyal medyadaki bilgiler (ör. LinkedIn), geçmiş kontrolü bilgileri gibi kamu tarafından erişilebilir kaynaklardan elde edilen veya herhangi bir üçüncü taraf (ör. bir kredi ajansı) tarafından yasal olarak aktarılan bilgiler. 

Belirli bir kişisel bilgi işleme faaliyeti hakkında bilgi almak isterseniz bunu www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz. 

4. Kişisel bilgilerinizi neden kullanıyoruz?  

Yukarıda listelenen kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:  

 • organizasyon ve personel yönetimi, çalışma saatleri yönetimi, etkili personel yönetiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, şirket içi iş gücü analizi, raporlama ve planlama dahil olmak üzere insan kaynakları yönetimi; 

 • farklı iştiraklerden personel transferi yönetimi ve yedekleme planlaması; 

 • personel sosyal yardımlarının sunulması ve maaşların devamlılığı gibi maaş bordrosu, ücretlendirme ve sosyal yardım yönetimi, fikri mülkiyet, ödenekler, sosyal yardımlar, sigortalar, emeklilikler ve performans incelemeleri dahil olmak üzere ücretlendirmeler; 

 • işe alım, uygunluk değerlendirmesi ve çalışma kapasitesi, geçmiş kontrolleri ve nitelik doğrulaması, referansların alınması ve sunulması gibi yetenek yönetimi ve personel alımı; 

 • sertifikasyonlar, personel eğitimi ve değerlendirmeler gerçekleştirilmesi ve çalışan memnuniyet anketleri dahil olmak üzere eğitim ve gelişim yönetimi; 

 • şirket içi yer değişiklikleri ve iş akitlerinin feshi gibi şirkete giriş ve şirketten ayrılma ile ilgili işlemler; 

 • hastalık ve diğer izinlerin ve tatillerin yönetimi; 

 • sağlık ve güvenlik ve kaza kayıtları veya süreç kalitesinin rapor edilmesi ve yönetilmesi dahil olmak üzere şirket içi sağlık ve güvenlik programları; 

 • güvenlikle ilgili veya tıbbi acil durumlarda destek sunmak için seyahat eden çalışanların izlenmesi; seyahat güvenliği, sağlık ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi ve gönüllülük esasına dayalı olarak acil durumlarda güvenlik desteği sunulması konusunda yardım sağlanması dahil olmak üzere seyahat ve masraf yönetimi ve iş gezilerinin organizasyonu; 

 • istihdam ve sosyal güvenlik yasası veya toplu iş sözleşmesi alanında yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belirli hakların kullanılması; 

 • Ticaret sicili ve vekaletnamelerin verilmesi dahil olmak üzere ABB organizasyonunun iç ve dış iletişimi ve ABB'nin temsil edilmesi; 

 • şirket içinde pazarlama ile ilgili olmayan kampanyalar, etkinlikler ve toplantıların yönetilmesi ve organize edilmesi dahil olmak üzere ABB etkinliklerinin ve bu etkinliklere ait belgelerin organize edilmesi; 

 • ABB'nin intranetinden, ABB'nin web sitesinden, vb. indirilebilir nitelikte çalışanları veya diğer kişileri içeren resimler ve videolar dahil olmak üzere ABB varlıklarının yönetimi; 

 • kayıttan rapor etmeye, siparişten tahsilata ve satın almadan ödemeye kadar finans ve ortak muhasebecilik hizmetleri; 

 • faaliyetlerin, iş birimlerinin ve şirketlerin yeniden organizasyonu, iktisabı ve satışı; 

 • iş raporlama, istatistik ve analitikler; 

 • disiplin cezaları da dahil olmak üzere çalışanların işyerindeki faaliyetlerinin ABB'nin şirket politikalarına, sözleşme yükümlülüklerine ve yasal gerekliliklere uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesi; 

 • düzenleme kuruluşlarına karşı yükümlülükleri yerine getirmek için denetimler, incelemeler ve yasal kontroller gerçekleştirilmesi; 

 • yasalara, kanuni yaptırımlara, mahkeme ve düzenleyici kurumların gerekliliklerine uyum (Müşterini Tanı ("KYC") / Kara Para Aklamayı Önleme ("AML") olarak bilinen izleme amaçları ile müşterilerin kimliklerini doğrulama işleminde olduğu gibi), gümrük ve global ticaret kurallarına, çıkar çatışması ve güvenlik yükümlülüklerine uyum ve suç ve yolsuzluğun veya yasaklanmış eylemlerin önlenmesi, belirlenmesi, soruşturulması ve düzeltilmesi veya yasal hakların korunması ve kanuni hakların belirlenmesi, uygulanması veya savunulması dahil olmak üzere yönetim, risk ve uyum faaliyetleri; 

 • müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri siparişlerinin işlenmesi ve müşteri desteği sunulması, taleplerin ve sorguların işlenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara yanıt verilmesi;  

 • yetkililerle iletişim, satın almaların ve faturaların işlenmesi ve yerine getirilmesi, sözleşme ömrü yönetimi dahil olmak üzere tedarikçilerin, yüklenicilerin, danışmanların ve diğer profesyonel uzmanların yönetimi; 

 • iş performansı ve ürünleri ve çizimler, satın alma emirleri, satış emirleri, faturalar, raporlar gibi belgelerdeki referansların kullanılması;  

 • erişim sınırlaması bulunan yerlere yetkili kişilerin girişinin ve/veya çıkışının elektronik olarak kontrol edilmesini ve acil durumlarda tesisteki personelin kaydını sunan erişim kontrol sistemi; 

 • tesis bakımı/otomatik sistemler için tehdit, çevre, iş güvenlik noktaları ve yardımcı gözetleme monitörlerinin 3. tarafça izlenmesi de dahil olmak üzere zorla giriş algılama; 

 • ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, ağların, bilgisayarların ve bilgilerin bakımı ve korunması, güvenlik tehditlerinin, yolsuzlukların veya diğer suç teşkil eden veya kötü niyetli faaliyetlerin önlenmesi ve algılanması ve iş sürekliliğinin sağlanması ve 

 • veri yedekleme, uygulama yönetimi için bilgi sistemleri desteği ve hizmet işlemleri, son kullanıcı desteği, test, bakım, güvenlik (olaylara müdahale, risk, açıklar, ihlallere müdahale) dahil olmak üzere altyapı yönetimi, kullanıcı hesapları yönetimi, yazılım lisansları tahsisi, güvenlik ve performans testleri ve iş sürekliliği dahil olmak üzere ana veri ve işyeri yönetimi dahil olmak üzere bilgi teknolojisi kaynaklarının yönetilmesi. 

Sizden yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ihtiyacımız olan kişisel bilgileri toplamaktayız. Sizden toplanan bazı kişisel bilgiler yakınlarınız ve acil durumda iletişime geçilecek kişilerle ilgilidir. Bu gibi durumlarda, bu kişileri bu Bildirim hakkında bilgilendirmeniz istenmektedir. 

Bir üçüncü taraf tesisinde (örneğin ABB müşterisinin ofisinde veya tesisinde) çalışmanız halinde bu üçüncü tarafın veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek kişisel bilgilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işlemesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda, ilgili veri sorumlusundan ayrı bir gizlilik bildirimi alacaksınız veya bunu talep edebilirsiniz. 

Talep ettiğimiz bilgileri bize vermemeniz halinde ne olur? 

Bu bilgilerin istihdamınızla ilgili işlemlerin (yukarıda açıklanan şekilde) yerine getirilmesi için gerekmesi halinde ABB belirli kişisel bilgiler olmadan sizi layıkıyla istihdam edemeyebilir ve talep edilen kişisel bilgileri vermemeniz halinde çalışan haklarınızı kullanamayabilirsiniz. Sizi kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız için kesinlikle zorlamasak da, kişisel bilgilerin sunulmamasının yasal haklarınızı kullanamamak ve hatta istihdamınıza devam edememek gibi istihdamınızı olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçlara neden olabileceğine lütfen dikkat edin. Sizden bize kişisel bilgilerinizi vermenizi isterken hangi kişisel bilgilerin gerekli olduğunu ve hangi kişisel bilgilerin gönüllü olarak verilebileceğini belirteceğiz.  

5. İtimat ettiğimiz yasal dayanak 

Kişisel bilgilerin yukarıda (bölüm 4'te) açıklanan şekilde kullanılması için uygulanabilir olduğu ölçüde aşağıdaki yasal dayanağa itimat ediyoruz: 

 • Kişisel bilgilerinizi bizimle imzalamış olduğunuz iş akdinizdeki ve benzer toplu iş sözleşmelerindeki yükümlülükleri yerine getirmek için veya istihdama karar vermek için sözleşme öncesi tedbirlerin ve ilgili sözleşmelerin bir parçası olarak işliyoruz;  

 • Bazı durumlarda, gizlilik menfaatleriniz nedeniyle geçersiz hale gelmediği sürece kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru menfaatlerimize itimat ediyoruz. Bu menfaatler şunları içerebilir: 

  • yasal, düzenleyici, standart ve ABB'nin şirket içi gerekliliklerine ve politikalarına uyumun izlenmesi (örneğin bilgi teknolojileri sistemleri üzerinden), soruşturulması ve sağlanması; 

  • soruşturmalar da dahil olmak üzere yolsuzluk ve suç faaliyetlerinin, ABB varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanılmasının önlenmesi ve gerekli ve ölçülü ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve 

  • örneğin merkezi hizmetleri sunmak için gereken şekilde şirket içi yönetim amacıyla ABB grubu bünyesinde kişisel bilgilerin iletilmesi. 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesindeki meşru menfaatlerimizle ilgili değerlendirmemizin bir kopyasını www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz. 

 • Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi örneğin iş ve sosyal güvenlik yasası, ödenekler, vergi veya raporlama yükümlülükleri, resmi makamlarla işbirliği yükümlülükleri veya işveren olarak sözleşmeye bağlı sorumluluklarımızı yerine getirmek veya yasal bilgi saklama süreleri açısından yasal gerekliliklere dayalı olarak işlemekteyiz. 

 • Bazı istisnai durumlarda örneğin fotoğraflar, iletişim materyalleri ve etkinlikler gibi kişisel bilgilerinizi toplarken izninizi isteyebiliriz. Kişisel bilgilerinizi özel bir amaç doğrultusunda kullanmak için izninizi istememiz halinde size istediğiniz zaman onayınızı geri almakta özgür olduğunuzu hatırlatacak ve size bunu nasıl yapabileceğinizi açıklayacağız.  

Özel kişisel bilgi kategorileri ile ilgili olarak bu bilgileri yalnızca yürürlükte olan yasalar uyarınca ve: 

 • yürürlükte olan yasalar uyarınca belirli faaliyetler için açık bir biçimde izin vermeniz halinde işleyeceğiz; 

 • istihdam, sosyal güvenlik veya sosyal koruma yasalarına dayalı olarak veya toplu iş sözleşmesinde izin verilen hakların kullanılması veya koruyucu ve mesleki sağlık ve/veya çalışma becerilerinin değerlendirilmesi için gerekmesi halinde veya 

 • kanunu hakların belirlenmesi, kullanılması ve savunulması için gerekmesi halinde. 

Cezai hükümler ve suçlarla ilgili kişisel bilgiler açısından bu bilgileri yalnızca yürürlükte olan (yerel) yasalarca izin verilmesi halinde işleyeceğiz. 

6. Kişisel bilgilerinizi paylaştığımız taraflar (AB ve AEA içinde ve dışında veya işverenin bulunduğu ülkenin dışında) 

Kişisel bilgilerinizi diğer ABB iştirakleri veya üçüncü taraflarla yalnızca aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar için gereken durumlarda paylaşıyoruz.  Kişisel bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") veya işverenin bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkeye aktarılacak veya buralardan erişilebilecek şekilde bir iştirakle veya üçüncü tarafla paylaşmamız halinde kişisel bilgilerinizi korumak için her zaman yeterli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bu güvenlik önlemlerinin örnekleri bazı tedarikçilerimizin benimsemiş olduğu Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararı (daha fazlası için tıklayın), Standart Sözleşme Maddeleri (daha fazlası için tıklayın), Gizlilik Kalkanı sertifikası (daha fazlası için tıklayın) ve Bağlayıcı Kurumsal Kurallar'dır (daha fazlası için tıklayın). Kişisel bilgilerinizi korumak için bilgilerin AB, AET ve işverenin bulunduğu ülkenin dışına aktarılması ile ilgili ek önlemler almış bulunmaktayız.  Belirlenmiş güvenlik önlemlerinin genel bir özetini incelemek istiyorsanız lütfen www.abb.com/privacy adresine bir talep gönderin. 

Alıcı kategorisi  

Alıcı konumu 

Amaçlar

ABB iştirakleri ve bağlı şirketleri 

ABB bağlı şirketlerinin listesine bakınız   

İnsan kaynakları yönetimi, yetenek yönetimi ve şirket içi eğitimlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi dahil olmak üzere bölüm 4'te açıklanan amaçlar. 

ABB'nin müşterileri, distribütörleri, temsilcilikleri ve diğer iş ortakları 

AB/AET ve AB/AET dışı (global)  )

Proje uygulamaları, denetimler gerçekleştirme, incelemeler ve yasal kontroller, müşteri ilişkileri yönetimi ve seyahat ve masraf yönetimi dahil olmak üzere bölüm 4'te açıklanan amaçlar.

Hizmet sağlayıcılar  

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Bilgi teknolojisi hizmetleri, insan kaynakları ve eğitim, maaş bordrosu ve ödeme işleyiciler ve muhasebeciler, denetçiler, avukatlar, sigortacılar, bankacılar, personel alım yetkilileri, seyahat acenteleri ve ABB adına çalışan diğer danışmanlar dahil olmak üzere profesyonel ve danışmanlık hizmetleri. 

Emeklilik fonları, iş gücü ve endüstri organizasyonları ve birlikleri  

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Bölüm 4'te açıklanan amaçlar. 

ABB işletmelerini veya varlıklarını potansiyel olarak veya fiili alıcıları 

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Söz konusu işletmenin veya varlıkların değerlendirilmesi veya bölüm 4'te açıklanan amaçlar için. 

Yürürlükte olan yasalar veya yasal süreç kapsamında gerekli görülen alıcılar, yürütme veya yönetim makamları, vb. 

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Yürürlükte olan yasalarca gerekli görülen durumlarda veya devlet dairelerinin resmi talebi üzerine veya geçerli bir yasal gereklilik uyarınca. 

Kişisel bilgilerinizi korumak için kullandığımız güvenlik önlemlerinin bir kopyasını www.abb.com/privacy adresine bir talep göndererek alabilirsiniz.  

7. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz 

Zorunlu mevzuata dayalı olarak ABB bazı kişisel bilgileri belirli bir asgari süre boyunca saklamalıdır. Örneğin, iş akitleri, maaş ödemeleri ve geri ödemeler hakkındaki bilgilerin yerel şirket ve vergi mevzuatına dayalı olarak belirli bir asgari süre boyunca saklanması gerekir.  

Aynı zamanda, yürürlükte olan bilgi koruma yasaları kişisel bilgilerin, bu bilgileri işlemek için gereken süreden daha uzun süre kimliğiniz belirlenebilecek bir biçimde saklamamızı yasaklamaktadır. Bilgi teknolojisi uygulamaları ve politikaları ile ihtiyacımız kalmayan kişisel bilgilerinizin silinmesini sağlıyoruz.  

Sakladığımız bilgiler için saklama süreleri Kayıtlar Yönetimi Direktifi GD/LI-44 veya yerel kayıt yönetimi direktifinizde bulunabilir. Geçerli bir saklama süresi dolduktan sonra, kişisel bilgilerin saklanmasını gerektiren yasal veya kanuni yükümlülükler veya potansiyel ihtilafların çözümlenmesi gibi özel durumlar bulunmadığı takdirde kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde silecek veya isimsiz hale getireceğiz.  

Kişisel bilgileriniz için geçerli olan özel saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.abb.com/privacy adresine bir talep gönderin. 

8. ABB sistemlerinin ve tesislerinin güvenliği ve izlenmesi  

 

ABB, siz ait bilgiler ve ABB'nin dijital iş varlıkları dahil olmak üzere bilgilerinin güvenliğini çok ciddiye almaktadır. ABB, bunu ortak bir sorumluluk olarak görmektedir ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktadır ve çalışanlarından da aynısını beklemektedir.  Aldığımız güvenlik önlemleri ve sorumluluklarınız hakkında daha fazla bilgi için Son Kullanıcı Güvenlik Politikası'na bakabilirsiniz. 

ABB'nin sistemlerinin izlenmesi 

İş nedeniyle ve bilgi teknolojisi güvenlik önlemlerini sürdürmek için telefon (cep telefonu ve sabit telefon) ve bilgisayar sistemleri (e-posta ve internet erişimi dahil) ve bunların kişisel olarak kullanımı dahil olmak üzere ABB'nin sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler toplanmakta ve izlenmekte olup bu bilgiler gerektiğinde ABB'nin sistemlerinin güvenliği ve ABB güvenlik grup politikalarına ve yürürlükte olan yasalara uyum açısından kullanılmaktadır. Hizmetlere ABB'nin bilgi teknolojisi ve iletişim sistemlerindeki parolaları ve oturum açma adlarını kullanarak erişmeniz halinde bu erişim bilgilerinizin ABB tarafından görülebileceği anlamına gelir.  

İzleme yalnızca yasalarca izin verilen veya gerekli görülen ölçüde ve iş amaçlarıyla gereken ve gerekçelendirilebilir şekilde gerçekleştirilir. Elde edilen log dosyaları bölüm 7 uyarınca belirtilen bir asgari süre boyunca saklanacaktır. Bunun amacı, kötüye kullanım ve diğer güvenlik olaylarının tespit edilebilmesi ve bilgilerin takip eden soruşturmaları ve alınacak tedbirleri desteklemek için kullanılabilmesidir. Yasalarca ve şirket içi politikalarda izin verilen ölçüde disiplin prosedürü uyarınca işlemler gerçekleştirilebilir. 

Gerekmesi halinde bu bilgiler polise veya diğer kolluk kuvvetlerine verilebilir. Soruşturmalar ve bilgilerin ilgili makamlara ifşası yalnızca yasalarca izin verilen ölçüde gerçekleştirilecektir. 

9. Bilgi koruma haklarınız 

Hakkınızdaki bilgilerle ilgili olarak belirli haklara sahipsiniz. 

Bilgi koruma hakları 

Ne anlama gelir 

 Bilgilerinize erişme hakkı 

 ABB'den hakkınızda elimizde bulundurduğumuz kişisel bilgilerin bir özetini veya bir kopyasını isteme hakkına sahipsiniz. 

Bilgilerinizi düzelttirme hakkı 

Hakkınızda elimizde bulundurduğumuz yanlış veya eksik kişisel bilgilerin derhal düzeltilmesini talep edebilirsiniz.   

Bilgilerinizi düzelttirme hakkı 

Artık gerekmediğinde, yürürlükte olan yasalar uyarınca silinmesi gerektiğinde ve işlenmelerinin yasadışı olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.  

Bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı 

Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.  

Bilgi taşınabilirliği hakkı 

Kişisel bilgilerinizi kendi amaçlarınız için yapılandırılmış, makinede okunabilir bir biçimde alma veya bilgilerinizi bir üçüncü tarafa aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.  

Bilgilerin işlenmesini reddetme hakkı 

Bilgilerin işlenmesi için dayanak olarak meşru menfaatlerimize itimat ettiğimiz durumlarda ve bilgi koruma haklarınızın meşru menfaatlerimiz için belirttiğimiz gerekçelerden daha ağır bastığı durumlarda kişisel bilgilerinizi işlememize itirazetme hakkına sahipsiniz.

İzni geri alma hakkı 

ABB'nin kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi istediği durumlarda istediğiniz zaman verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. 

Lütfen yukarıda açıklanan hakların mutlak hak olmadığına ve talebinizin her zaman tam olarak yerine getirilemeyebileceğine dikkat edin. Örneğin, bazen bazı kişisel bilgileri saklama konusunda yasal yükümlülüklerimizin veya sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizin olabileceği durumlarda kişisel bilgilerinizi silemeyebilir veya kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlayamayabiliriz.  
www.abb.com/privacy adresinden bilgi koruma haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz. 

10. İletişim ve daha fazla bilgi 

Kişisel bilgilerinize erişmek istiyorsanız yukarıda belirtilen diğer haklarınızı kullanın veya ABB'nin kişisel bilgilerinizi nasıl işlediği hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen privacy@abb.com adresinden Grup Bilgi Koruma Sorumlumuz ile iletişime geçin veya şikayetinizi www.abb.com/privacy adresine gönderin.  

Aldığınız yanıttan memnun kalmamanız veya kişisel bilgilerinizi yasalara uygun olmayan şekilde işlediğimizi düşünmeniz halinde ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız ülkedeki Bilgi Koruma Makamına şikayette bulunma veya bilgi koruma yasalarının (ve haklarınızın) ihlal edilmiş olabileceğini düşünmeniz halinde ilgili mahkemelere başvurma hakkına sahipsiniz.  

Yayın tarihi: 22 Ağustos 2019