Resultater Q1 2023

Resultater Q1 2023

Sterk start på året

  • Ordrer 9 450 millioner dollar, +1%; sammenlignbart1 +9%
  • Inntekter 7 859 millioner dollar, +13%; sammenlignbart +22%
  • Driftsinntekter 1 198 millioner dollar; margin 15,2%
  • Operativ EBITA-margin11 277 millioner dollar; margin1 16,3%
  • Basisresultat per aksje 0,56 dollar; +78%2
  • Kontantstrøm fra driften utgjorde 282 millioner dollar
ABB startet året sterkt med en positiv utvikling av de fleste nøkkeltall, inkludert kontantstrøm. Det gir oss selvtillit til å heve prognosen for 2023.»  

Björn Rosengren, konsernsjef

Konsernsjefens sammendrag

Kundeaktiviteten var høy i første kvartal. Til tross for svært høye sammenlignbare tall fra i fjor, økte vi ordreinngangen med 1 prosent (9 prosent sammenlignbart), med en positiv utvikling i tre av fire forretningsområder. Mens Robotics & Discrete Automation forbedret ordreinngangen sekvensielt, falt det fra fjorårets høye nivå, som tjente på forhåndskjøp i en periode med betydelig komponentmangel. Et spesielt sterkt momentum ble notert i Process Automation, hvis ordreinngang nådde det høyeste nivået i nyere historie. Et positivt underliggende momentum ble også notert i alle tre regionene.

Akkurat som i forrige kvartal, så vi ingen vesentlige begrensinger i forsyningskjeden, og dermed klarte vi å konverterte ordrereserven til kundeleveranser. Omsetningsveksten var sterk på 13 prosent (22 prosent sammenlignbart), med en tosifret økning i alle forretningsområder, på sammenlignbar basis. Effektene fra robust utvikling både når det gjelder prising og volum mer enn oppveide den merkbare negative effekten fra endringer i valutakurser. Til tross for sterk omsetningsvekst bygget vi opp ordrereserve, med book-to-bill på 120 prosent.

Jeg er fornøyd med den operative gjennomføringen av de økte inntektene. Vi forbedret operasjonell EBITA med 28 prosent til 1 277 millioner dollar og marginen økte med 200 basispunkter til 16,3 prosent. Dette er det sterkeste resultatet for et første kvartal på mange år.

I tillegg til det sterke operative resultatet, ble nettoinntekten forsterket av positive skatteeffekter på omtrent 200 millioner dollar knyttet til den gunstige løsningen på visse skattesaker fra tidligere år, hovedsakelig knyttet til salget av Power-Grid-virksomheten.

Det var godt å se at kontantstrømmen ble forbedret med 855 millioner dollar fra foregående år, i tråd med våre forventninger. Kontantstrøm fra driften på 282 millioner dollar var et sterkt første kvartalsresultat, og en god start på et år hvor jeg forventer god kontantstrøm. Jeg føler meg trygg på at balansen vår vil være sterk nok til å gi rom for både organisk og oppkjøpt vekst, et økende, bærekraftig utbytte per aksje over tid og til å bruke tilbakekjøp av aksjer som et middel til å dele ut kontantoverskudd til aksjonærene. I begynnelsen av april lanserte vi det nye aksjetilbakekjøpsprogrammet på opptil 1 milliard dollar, frem til mars 2024.

I februar publiserte vi vår første integrerte årsrapport, inkludert bærekraftsrapporten for 2022 som viser solid fremgang mot våre 2030-mål. Et høydepunkt som er verdt å nevne er at vi reduserte våre egne klimagassutslipp med 43 prosent, en total reduksjon på 65 prosent fra 2019-grunnlinjen.

Videre definerte vi et nytt utslippsreduksjonsmål for vår forsyningskjede, som dekker leverandører som står for 70 prosent av våre anskaffelser. Vi har fortsatt arbeidet med å styrke ABBs sirkularitetstilnærming ved å definere klare nøkkeltall for hvert trinn i produktets livssyklus, fra design til end-of-life. Det er ved å gi våre kunder ressurseffektive produkter at ABB kan oppnå størst mulig positiv miljøpåvirkning, og etterspørselen etter ren energi og effektivitet er bred og langsiktig.

Etter å ha vært notert på New York Stock Exchange (NYSE) siden 2001, har vi besluttet å avnotere og planlegger å avregistrere oss hos SEC. Hovedårsaken er at tilgangen til internasjonale aksjemarkeder har økt siden vår børsnotering, som følge av utbredt digital handel på flere plattformer. Vi ser derfor ikke lenger behovet for å være notert på så mange som tre aksjekapitalmarkeder. Vi planlegger å fjerne våre amerikanske depobevis (ADR) på eller rundt 23. mai 2023, og fra tidspunktet for avnotering vil ABB-depotbevisene i stedet bli konvertert til et sponset nivå I-program. Dette gir fortsatt amerikanske investorer muligheten til å investere i ABB gjennom ADR. ABB-aksjene vil forbli notert på SIX Swiss Ex-change og den svenske Nasdaq-børsen på grunn av selskapets historie. Avnoteringen og den planlagte avregistreringen i USA vil være enda et skritt mot ytterligere forenkling og effektivisering av ABB.

Jeg vil understreke at vi fortsatt vil være like forpliktet til det amerikanske markedet, som i 2022 sto for 24 prosent av inntektene våre. USA er viktig for ABBs suksess, og omtrent 85 prosent av ABBs salg i USA kommer fra produkter produsert lokalt. For å støtte fremtidig suksess, investerer vi for tiden rundt 170 millioner dollar i våre amerikanske anlegg for å møte den økende etterspørselen etter ren energi og automasjon.

  Björn Rosengren, konsernsjef
Björn Rosengren, konsernsjef
center

Utsikter

I andre kvartal 2023 forventer vi tosifret sammenlignbar inntektsvekst for å støtte en forbedring i den operasjonelle EBITA-marginen fra år til år.

For hele 2023, til tross for rådende usikkerhet i markedet, forventer vi at sammenlignbar inntektsvekst vil være minst 10 prosent, og vi forventer å forbedre den operasjonell EBITA-margin sammenlignet med foregående år.

Engelsk original gjelder ved eventuelle uoverensstemmelser. Den kan leses i komplett versjon ved å klikke her.

Fotnoter

1. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q1 2023 Financial Information.

2. EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp