Uusi raportti: teollisuus voi pienentää globaaleja hiilipäästöjä 11 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa vuosittain 437 miljardin dollarin säästöt

Uusi raportti: teollisuus voi pienentää globaaleja hiilipäästöjä 11 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa vuosittain 437 miljardin dollarin säästöt

  • Tutkimuksen tekijä: Energy Efficiency Movement
  • Johtavien teollisten toimijoiden, kuten ABB:n, Alva Lavalin ja Microsoftin tuella
  • Hiilipäästöjä voidaan 10 keskeisen toimenpiteen avulla pienentää 4 gigatonnia käyttämällä valmiita ja nopeasti käyttöön otettavia teknologioita

Globaalien päästövähennystavoitteiden täyttäminen ja kasvavaan kysyntään vastaaminen aiheuttavat teollisuusyrityksille ennennäkemättömiä haasteita. Energy Efficiency Movementin (EEM) uusi raportti osoittaa, kuinka yritykset pääsevät alkuun heti. Energy Efficiency Movement on ABB:n perustama globaali foorumi, jossa jo yli 400 organisaatiota jakaa ideoita, parhaita käytäntöjä ja sitoumuksia, jotta maailmasta voidaan tehdä energiatehokkaampi.

Tänään julkaistussa The Case for Industrial Energy Efficiency -raportissa esitellään yhtiöiden johdolle 10 valmiisiin teknologioihin nojautuvaa toimenpidettä, joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa kustannuksiin ja päästöihin ja jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön ilman monimutkaisia tai kalliita projekteja. Uusi opas, joka pohjautuu Energy Efficiency Movementin vuonna 2022 julkaisemaan Industrial Energy Efficiency Playbook -raporttiin, auttaa yrityksiä voittamaan yhden suurimmista energiatehokkuuden esteistä eli rakentamaan omaa kannattavaa liiketoimintaa. Joissakin tapauksissa tehostamistoimista koituvat säästöt tarkoittavat sitä, että muutosprojektit maksavat itse itsensä. Raportti myös paljastaa, että tehokkuusinvestoinnit voivat suojata yrityksiä energian ja hiilidioksidin hintavaihtelulta sekä auttaa samalla saavuttamaan vapaaehtoiset ja lakisääteiset tavoitteet.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää lähes kolmanneksella nykytasoon verrattuna kaksinkertaistamalla tehokkuus vuoteen 2030 mennessä.

Teollisille toimijoille tämä tuo valtavasti mahdollisuuksia. Energy Efficiency Movement arvioi, että jos oppaan kymmentä yksinkertaista toimenpidettä sovellettaisiin kaikkialla teollisuudessa, hiilipäästöjä voitaisiin pienentää vuositasolla 1,5 gigatonnia vuoteen 2024 mennessä ja 4 gigatonnia vuoteen 2030 mennessä. Vastaavat päästövähennykset saavutettaisiin, jos kolme viidesosaa polttomoottoriautoista poistettaisiin käytöstä. Nämä arviot perustuvat puolivälin skenaarioihin, mutta ne vastaavat silti 11 prosentin vähennystä vuotuisissa globaaleissa hiilipäästöennusteissa vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisemmassa skenaariossa päästövähennykset nousisivat 5,3 gigatonniin tai lähes 15 prosenttiin vuoden 2030 kokonaispäästöistä. Viidellä raportissa kuvatulla toimenpiteellä, joiden osalta taloudelliset säästöt ovat mielekkäästi laskettavissa, teollisuus voisi saavuttaa noin 172 miljardin dollarin säästöt vuonna 2024 ja karkeasti arvioituna 437 miljardin dollarin säästöt vuositasolla vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisemmassa skenaariossa vuotuiset säästöt nousevat 590 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Raportissa esille nostettuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa energia-auditointien toteuttaminen, teollisuuden koneiden vaihtaminen oikeankokoisiksi, fyysisten omaisuuserien yhdistettävyys ja korkeahyötysuhteisten moottorien käyttö.

”Ennen COP28-kokousta on tärkeää osoittaa, että saatavilla on konkreettisia teknologiaratkaisuja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin”, ABB:n Motion-liiketoiminta-alueen johtaja Tarak Mehta sanoo. ”Koska uusiutuva energia voi vastata tarpeeseen vain osittain, energiatehokkuudella on kiistatta kriittinen rooli energiasiirtymän nopeuttamisessa niin, että nettonollapäästöt voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Yksityisen sektorin on toimittava nyt. Uusi raportti auttaa parhaiden käytäntöjen nopeassa omaksumisessa. Se osoittaa yrityksille, kuinka ne voivat realisoida ympäristöhyödyt ja taloudelliset hyödyt täysimääräisesti.”

IEA kehotti äskettäin vauhdittamaan energiatehostamista vuositasolla nykyisestä 2,2 prosentista yli 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. IEA suosittelee myös vuotuisten tehokkuusinvestointien kolminkertaistamista energiatehokasta tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi IEA on todennut, että etenemisvauhdin kaksinkertaistaminen edellyttää vuotuisten tehokkuusinvestointien kolminkertaistamista nykyisestä 600 miljardista dollarista 1,8 biljoonaan dollariin vuosikymmenen loppuun mennessä. Energy Efficiency Movementin näkemyksen mukaan tämä opas tukee IEA:n tärkeää toimintakehotusta.

Päästövähennyksiin, teollisuuden säästöihin ja bruttokansantuotteen kasvuun liittyvät tulokset perustuvat mallinnukseen, jonka Energy Efficiency Movement tilasi Development Economicsilta, riippumattomalta taloudellisten vaikutustenarviointien tarjoajalta. Toukokuusta lokakuuhun 2023 Development Economics mallinsi tiiviisti taloudellisia ja päästöihin liittyviä ennusteita kunkin oppaaseen sisältyvän toimenpiteen osalta. Mallinnuksessa hyödynnettiin parasta saatavilla olevaa dataa sekä ABB:n, Alfa Lavalin ja Microsoftin kaltaisten johtavien teollisten toimijoiden panosta. Asiantuntijaneuvoja antoi myös IEA.

1. https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-the-decade-for-action

The Energy Efficiency Movement is a forum that brings together like-minded stakeholders to innovate and act for a more energy-efficient world. Through innovation, the sharing of knowledge and insights, adoption of available energy-efficient technologies, smart investments and the right regulations and incentives, we can optimize energy efficiency and accelerate progress toward a decarbonized future for all. The Movement was launched by ABB in 2021 and has received a positive reaction throughout industry, with more than 400 companies joining as of 2023. www.energyefficiencymovement.com

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp