ABB presenterar nya mål på sin kapitalmarknadsdag 2023

ABB presenterar nya mål på sin kapitalmarknadsdag 2023

  • Fokus framöver ligger på en enhetlig verksamhetsmodell, snabb tillväxt och fortlöpande förbättringar
  • Uppgraderat mål för långsiktig jämförbar intäktstillväxt på 5-7 procent
  • Målet för operativ EBITA-marginal höjs till 16–19 procent
  • Mer ambitiösa och vetenskapligt baserade nettonollmål till 2030 och 2050

ABB anordnar i dag kapitalmarknadsdag på sin Electrification-anläggning i Frosinone i Italien. Vid eventet kommer VD Björn Rosengren, CFO Timo Ihamuotila och cheferna för ABB:s affärsområden att ge en uppdatering om ABB:s framgångsrika omställning, finansiella mål och hur företaget ska dra nytta av viktiga, genomgripande trender i de fyra affärsområdena. Dessutom kommer ABB:s hållbarhetschef att ge en uppdatering om företagets hållbarhetsagenda, inklusive mer ambitiösa nettonollmål för åren 2030 och 2050.

Björn Rosengren säger: ”Under omställningsperioden de senaste tre åren har vi anpassat ABB:s verksamhetsportfölj för att möjliggöra en mer hållbar och resurseffektiv framtid genom vårt tekniska ledarskap inom elektrifiering och automation. Vi har uppnått betydande resultatförbättringar såväl finansiellt som inom hållbarhet under den här fasen, med stöd av ökat ansvarstagande, transparens och snabbhet tack vare vår verksamhetsmodell ABB Way.

Efter att ha satt nya standarder är vi nu på väg ut ur denna omställningsperiod och majoriteten av våra divisioner har utvecklats mot ett strategiskt tillväxtmandat. De fokuserar nu på att ta tillvara på den fulla potentialen i det som enligt min mening är en ”sweet spot” på marknaden, i hjärtat av omställningen mot elektrifiering, energisäkerhet, energieffektivitet, automation och digitalisering. Vi har uppnått vårt tidigare marginalmål ett år tidigare än planerat och med vårt mer flexibla och snabbare beslutsfattande har vi självförtroende att formulera starkare ambitioner och lyfta vårt marginalmål. Jag är övertygad om att ABB är extremt väl positionerat – nu och i framtiden.”

Högre ambitioner efter omställningsfasen

Som en del av det uppdaterade finansiella ramverket höjer ABB den jämförbara intäktstillväxten till 5–7 procent genom konjunkturcykeln (från tidigare 3–5 procent). Målet för förvärvad tillväxt förblir oförändrat på 1–2 procent. Företaget höjer också målet för den årliga operativa EBITA-marginalen till 16–19 procent (från tidigare ≥15 procent) och uppdaterar sitt årliga ROCE-mål till >18 procent (från tidigare 15–20 procent). Dessutom skärper företaget målet för den grundläggande vinsttillväxten per aktie under konjunkturcykeln till minst en hög ensiffrig procentsats (från tidigare grundläggande vinsttillväxt per aktie > intäktstillväxten). ABB bekräftar också sitt mål om ~100% konvertering av fritt kassaflöde till nettoresultat.

Uppdateringen av tillväxtambitionerna baseras på både externa och interna faktorer, inklusive en ökande efterfrågan på hållbarhetsdrivna elektrifierings- och automationslösningar i takt med att världen går mot de gemensamma utsläppsmålen i linje med 1,5°C-målet. Ytterligare stöd för högre tillväxt bygger på nya arbetssätt i ABB:s divisioner som är ansvariga för tillväxt och beslutsfattande närmare marknaden, liksom en omformad portfölj kring hållbarhet och resurseffektivitet genom elektrifiering och automation.

Koncernen har ökat andelen divisioner som är i tillväxtfas och de utgör nu cirka 70 procent av koncernens intäkter. Fokus ligger på både organisk tillväxt och möjligheter till sammanslagningar och förvärv som kan fylla teknikgapen, komplettera divisionernas erbjudanden på marknader med hög tillväxt, ge tillgång till nya geografiska områden eller möjliggöra marknadskonsolidering. ABB siktar på 5 till 10 små till medelstora tilläggsförvärv per år.

Omsättning och kassagenerering som drivs av tillväxtambitioner


Timo Ihamuotila säger: ”Vi förväntar oss att vår högre tillväxt också kommer att leda till högre lönsamhet och kassagenerering. Som en hävstång för att nå våra nya finansiella mål tar vi nästa steg på resan mot ytterligare förbättrad kvalitet på intäkterna liksom kapitaleffektivitet och produktivitet. Samtidigt förblir våra prioriteringar kring kapitalallokering oförändrade.”

ABB kommer också fortsätta att investera i digital verksamhet när det ger synergieffekter i erbjudandet. Från och med 2022 var ungefär 57 procent av orderingången relaterad till mjukvara och digitalt aktiverade erbjudanden. Ungefär 60 procent av FoU-resurserna fokuserar på digitala lösningar som företaget fortsätter att stärka med tilläggsförvärv. Mellan 2020 och 2023 gjorde ABB 26 riskkapitalinvesteringar inom teknik och digitalisering.

ABB betonar åter målet att bibehålla en stark kreditvärdering. Kapitalallokeringsprinciperna är oförändrade: att finansiera organisk tillväxt genom forskning och utveckling, investera i säljkanaler och capex; betala en ökande, hållbar utdelning per aktie över tid; genomföra värdeskapande förvärv och i förekommande fall ge återbäring till aktieägarna genom aktieåterköp. Under de senaste tio åren har ABB återfört mer än 28 miljarder dollar till sina aktieägare - antingen via utdelningar eller aktieåterköp.

Hållbarhet: Ambitiösa och vetenskapligt baserade nettonollmål till 2030 och 2050


ABB:s tekniker hjälper alla relevanta sektorer att optimera, elektrifiera och minska koldioxidutsläpp, vilket möjliggör energiomställningen mot en framtid med nettonollutsläpp. I linje med detta mål ger företaget idag en uppdatering om hur man stärker och påskyndar sin hållbarhetsagenda med nya mål och ambitioner.

Björn Rosengren säger: ”ABB har möjliggjort energieffektivitet och elektrifiering i över 140 år. Idag tillämpar vi vår ledande tekniker inom elektrifiering, automation och digitalisering för att påskynda energiomställningen. Vår hållbarhetsagenda är helt i linje med detta mål. Agendan fokuserar på att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, bevara resurser och främja sociala framsteg i samarbete med våra kunder, leverantörer och partners.”

ABB antar en rigorös strategi med vetenskapliga nettonollbaserade mål i linje med nettonollstandarden för Science Based Targets initiative (SBTi). Företaget har skickat in sina nya mål till SBTi där validering förväntas ske under 2024. Dessa innefattar 1,5°C-anpassade mål enligt Scope 1 och 2 som siktar på en minskning av koldioxidekvivalenterna (CO2e) med 80 procent till 2030 och 100 procent till 2050 jämfört med baslinjen 2019. Sett till ett 12-månaders rullande genomsnitt har ABB nu uppnått en minskning på 72 procent av koldioxidekvivalenterna enligt Scope 1 och 2 jämfört med 2019. Dessutom har företaget satt upp nya utsläppsmål enligt Scope 3 som siktar på en minskning med 25 procent till 2030 och 90 procent till 2050 jämfört med baslinjen 2022.

Med denna striktare strategi frångår ABB de tidigare målen mot koldioxidneutralitet som innefattade användningen av klimatkompensation.

Efter de senaste WBCSD-riktlinjerna för uteblivna utsläpp har ABB också uppdaterat sina ambitioner inom detta område och siktar på att möjliggöra för kunder att undvika 600 megaton koldioxidekvivalenter tack vare produkter som säljs mellan 2022 och 2030. ABB har hjälpt sina kunder att undvika 70 Mt koldioxidekvivalenter under 2022 inom industri, transportsektor, fastigheter, datacenter med mera.

Till redaktörer: Kapitalmarknadsdagen kan följas på webbplatsen ABB Investor Relations från kl. 08.00 idag via följande länk: https://capitalmarketsday.abb.com/page/2861310/registration

Mer information om ABB:s hållbarhetsstrategi finns här: https://global.abb/group/en/sustainability

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål”, ” siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål eller förväntade transaktioner. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. Föregående lista över faktorer är inte uttömmande och alltför stor vikt ska inte läggas vid något framåtblickande uttalande, inklusive prognoser, som enbart kan hänföras till det datum då det utfärdades.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 november 2023, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp