En ny spelplan kräver ett ändrat fokus

Energieffektivitet och energihantering är tätt sammanflätade. Tillsammans lägger de grunden för den långsiktiga energiförvaltning som blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft.

Behovet av att systematiskt jobba med energieffektivisering är känt för de flesta företag. Men något har hänt. Vid sidan av arbetet med att minska användningen av energi har det blivit lika intressant när vi använder energin. Energihantering blir alltmer ett måste för att hantera väderberoende energikällor och produktion med bibehållen kvalitet, produktivitet och säkerhet.

Enligt det internationella energirådet IEA:s beräkningar är två tredjedelar av omställningen till ett fossilfritt samhälle kopplad till effektivitet och hantering av energi. Att knyta ihop energieffektivitet och energihantering handlar om nytt sätt att förvalta hela sin anläggning. För att tackla den nya spelplanen krävs ett ändrat fokus. Tidigare gjordes en investering kanske för bättre kvalitet eller ökad produktivitet. Numera är energikostnad en lika viktig parameter som kan betala stora delar av investeringen.

“Det är när man kopplar ihop anläggningens utrustning, med sensorer och rätt prestanda, med mjukvara i vårt kontrollsystem som verksamheter kan göra betydande skillnad när det kommer till energiförbrukning.”
“Det är när man kopplar ihop anläggningens utrustning, med sensorer och rätt prestanda, med mjukvara i vårt kontrollsystem som verksamheter kan göra betydande skillnad när det kommer till energiförbrukning.”
center

Framgångsrik energiförvaltning kräver en holistisk bild av verksamheten. Och nyckeln för att skapa den nödvändiga överblicken är att företag kopplar ihop IT och OT. Det är när IT-sidans väderprognoser, energidata och produktionsplanering kopplas ihop med OT-sidans energieffektivitet, optimering och processtyrning som det blir möjligt att maximera produktionen och minimera kostnaden för varje producerad enhet. Det är digitaliseringen som möjliggör konkurrenskraftig fossilfri produktion av varor.

På ABB har vi lång erfarenhet av att arbeta med de digitala lösningar som krävs för framgångsrik energiförvaltning. Här finns kunskap och produkter som gör energiförbrukningen synbar – i alla detaljer och hela processer. Energiförvaltning kräver inte bara överblick, utan även fokus på enskilda detaljer. Och det är i designfasen, när utrustningens egenskaper väljs, och under driftkontrollen där de allra största energivinsterna görs.

Det finns flera intressanta exempel på vårt arbete. ABB Ability™ Ventilation Optimizer styr energianvändandet inom gruvventilation och möjliggör energibesparingar upp till 50 procent utan att arbetsmiljö och säkerhet äventyras.

Vätgas är ytterligare ett högaktuellt område. ABB:s nya energistyrsystem för grön vätgas, ABB Ability™ OPTIMAX®, möjliggör realtidsoptimering av energiförbrukningen i energiintensiva vätgasanläggningar. När industriprocesserna körs på det mest energieffektiva sättet ser vi att produktionskostnaderna minskar upp till 20 procent.

Nästa årtionde kommer att bli väldigt omvälvande. Den fortsatta utvecklingen påverkas av många faktorer samtidigt: Elektrifiering. Framväxande nya energiformer och mer förnybara energikällor. Produktion som blir mer distribuerad och småskalig. Utfasningen av olja och gas.

I detta snabbt föränderliga landskap gäller det för våra kunder att vara smartare än sina konkurrenter. De måste vara mer agila, planera bättre och köpa och sälja energi klokare. De som i slutänden kommer att lyckas bäst är de som genom digitalisering kopplar ihop IT med OT och energieffektivisering med energihantering. För dem kommer energiförvaltning att bli en ovärderlig konkurrensfördel.

/Stefan Thorburn, Technology Scout, ABB

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp